Výberové konanie na voľné miesto

November 2008 / Prečítané 1774 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
na obsadenie miesta vedúceho oddelenia styku s verejnosťou, médiami a projektového riadenia, s týmito predpokladmi a požiadavkami:
I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
II. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia styku s verejnosťou, médiami a projektového riadenia
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
IV. iné kritériá a požiadavky: jazykové znalosti (NJ, AJ), bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť, prax v oblasti projektového riadenia a PR výhodou
V. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 8.12.2008 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK VOSVMPR“

   Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 17.12.2008 v čase od 15.00 hod.

Bližšie informácie poskytne prednosta MsÚ, tel. č.: 033/6901 110.

Ohodnoťte článok: