Spomíname

Október 2008 / Prečítané 1898 krát
Dňa 3.10. 2008 sme si pripomenuli 3. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú manželka, syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
So slzami v očiach a smútkom v srdci sme si 2. 11. 2008 pripomenuli 8. výročie tragickej smrti milovaného 26-ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomína matka, brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
  Dňa 15. 10. 2008 uplynulo 18 rokov, čo nás po krátkej ťažkej chorobe opustil jediný syn a otec
Ing. Dominik RUŽA
Všetkým, ktorí spomínajú s nami, ďakujú matka,
dcéra Dominika a ostatná rodina.
30. 9. 2008 uplynulo 35 rokov od tragickej smrti
Petra ŠINDLERA
z Grinavy, ktorý nás opustil vo veku 49 rokov.Ani čas nezahojil žiaľ.
S láskou spomína dcéra s rod.
 
  Odišiel si z nášho života, my sme zostali sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi.
Dňa 8. novembra uplynul rok čo nás navždy opustil náš drahý
Eduard HANUSEK
S láskou spomínajú manželka, synovia, sestra, brat, švagrovci, švagriné, vnučka Magdalénka a celá smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Dňa 15. 11. 2008 sme si pripomenuli 10. výročie smrti našej mamičky a manželky
Márie ČAJKOVIČOVEJ
rod. Slamkovej
S úctou spomína manžel, synovia Patrik a František
a dcéry Jaroslava a Mária.
 
  Dňa 15. 10. 2008 uplynul rok čo nás opustil náš manžel otec a dedko
Milan PEŠKO
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Dňa 21. 10. 2008 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama a babka
Júlia MATOLEKOVÁ
S láskou spomína manžel, deti, vnúčatá a rodina Kosová.
 
  Odo dňa 29. 10. 1970 uplynulo už 38 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec
Ladislav MACEK
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
Spomienky na vás ostanú navždy živé.
Dňa 11. 9. 2008 sme si pripomenuli nedožité 100. výročie
Márie GSCHWANDTNEROVEJ

a 30. 3. 2008 sme si pripomenuli 105. nedožité výročie narodenia
Juraja  GSCHWANDTNERA
Spomínajú na nich deti s rodinami.
  Dňa 6. 10. sme si pripomenuli 35. výročie tragickej smrti, motocyklového pretekára
Františka SRNU
Spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú spolu s nami.
Dňa 11. 10. 2008 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia pani
Magdalény  ŠTEFULOVEJ
S láskou spomínajú, dcéry, Magdaléna, Edita
a syn Richard s rodinami.
 
  Dňa 21. septembra uplynul rok čo nás navždy opustila manželka, mamička, babička
Elida KILHOFOVÁ
rod. Vinohradská
S láskou spomínajú, manžel, deti s rodinami,
vnúčatá a ostatná rodina.
V septembri uplynul rok čo nás navždy opustil náš drahý
Jozef MORAVČÍK
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Manželka, deti, vnuci.
 
  Dňa 8. 11. 2008 uplynulo 1. výročie úmrtia
Jána POLAKOVIČA
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. S úctou
 a vďakou spomínajú manželka s deťmi a ostatná rodina.
Tak tíško odišla duša tvoja, nestihla si povedať ani zbohom rodina moja.
Dňa 22. 10. 2008 uplynul rok čo nás opustila
Mária NEYOVÁ
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venovali tichú spomienku.
Ďakujú deti, vnuci a pravnuci.
 

Ohodnoťte článok: