Výberové konanie na voľné miesto

Október 2008 / Prečítané 1483 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a územného plánovania s týmito predpokladmi a požiadavkami:


I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
II. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia výstavby a územného plánovania
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie stavebná fakulta STU, prax v riadiacej oblasti min. 3 roky, vítané osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:

1.) odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie obcí podľa § 2 a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
2.) spôsobilosť vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov

IV. iné kritériá a požiadavky:
skúsenosti v oblasti investičnej činnosti podložené súpisom predchádzajúcich zamestnaní, jazykové znalosti, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
V. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 10.11.2008 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK – VOV“

   Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 19.11.2008 v čase od 13:00 hod.
 

Ohodnoťte článok: