Rodina v núdzi

August 2008 / Prečítané 1747 krát
  „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má právo na ochranu spoločnosti a štátu“hovorí článok 23 medzinárodného paktu o občianskych a politických právach človeka. Medzinárodný pakt týmto potvrdil a zvýraznil skutočnosť, že práve rodina sprostredkúva kontinuitu života ľudstva.
   Ak rodina nefunguje , treba jej pomôcť.Je veľmi dôležité týmto skupinám rodín poskytnúť nielen poradenstvo, ale častokrát aj konkrétnu materiálnu a finančnú pomoc, ktorá im pomôže zabezpečiť základné potreby ich detí.
 
   Ak zlyhá rodina ako:
l výchovná inštitúcia – zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

l ekonomická inštitúcia – zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorých cieľom je spolu s jeho príjmami zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana sociálnu núdzu, zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti.

Ak rodina v Pezinku potrebuje pomoc, môže sa obrátiť na:

Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. 7, sociálne oddelenie, úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 16.00 hod., v stredu od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod., v piatok od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.00 hod., www.pezinok.sk  vedúca sociálneho oddelenia: Renáta Minarovičová, tel. 033/6901130, e-mail: minarovicova.renata@msupezinok.sk

referenti:
Milada Hegyiová a Barbora Štefeková, tel. 033/6901132 – majú v pracovnej náplni okrem iného i starostlivosť o rodinu a prijímajú žiadosti o jednorazovú sociálnu výpomoc.

Alžbeta Strapáková a Milan Hýll, tel. 033/6901134 – čo sa týka rodiny vykonávajú štátnu správu vo veciach ohrozenia výchovy a vzdelávania mladých alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku, vedú evidenciu detí v hmotnej núdzi a vyhľadávajú rodiny, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc.

– Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno -právnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 Moyzesova ul. 2, 902 01 Pezinok, úradné hodiny: pondelok, utorok od 8 - 12.00 hod. a od 13 - 15.00 hod., v stredu od 9 -.12.00 hod. a od 13-15.00 hod., vo štvrtok nestránkový deň, v piatok od 8 - 12.00 hod., www.upsvar.sk, vedúca oddelenia Elena Jaslovská, tel. 033/6902654, e-mail: jaslovska.elena@upsvr.gov.sk .
Všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.
 
(Lev Nikolajevič Tolstoj)
 

Ohodnoťte článok: