Voľné miesta príslušníkov Mestskej polície

August 2008 / Prečítané 3404 krát
MESTO PEZINOK – MESTSKÁ POLÍCIA
vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na voľné miesta príslušníkov Mestskej polície Pezinok
s týmito požiadavkami:

Zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 01 Pezinok
Funkcia: príslušník mestskej polície
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou
Iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B.

   Za úspešné absolvovanie výberového konania sa v zmysle VZN č.13/2007 o mestskej polícii mesta Pezinok okrem iného považuje aj úspešné absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia, ktorým sa preukáže vaša duševná spôsobilosť na výkon tohto povolania.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
   Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia.

Požadované osobné vlastnosti a schopnosti:
1. Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť jednania v záťažových situáciách.
2. Prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita.
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh.
Žiadosti spolu s dokladmi môžete zasielať poštou alebo osobne na adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.

Ohodnoťte článok: