Na konci školského roka

August 2008 / Prečítané 1595 krát
  Ak stretnete v auguste na ulici dvoch ľudí a hovoria o skončení jedného roka a začatí ďalšieho, tak to budú určite učitelia. Posledným augustovým dňom končí jeden školský rok a septembrovým začína ďalší. August je teda mesiacom rekapitulácií. A myslím si, že v prípade pezinských škôl pozitívnym.
   K 15. septembru m. r. bolo v našich štyroch základných školách 2069 žiakov, v materských školách 631 detí, 413 detí a mládeže v Základnej umeleckej škole a 637 detí, mládeže a dospelých v Centre voľného času.
   Vo februári bolo zapísaných 235 budúcich prvákov a v júni brány škôl opustilo 264 deviatakov. Medzi nimi boli aj takí, ktorí úspešne reprezentovali svoju školu i naše mesto na obvodných (bývalých okresných), krajských a celoslovenských kolách rôznych súťaží. O tých najúspešnejších ste sa mohli dozvedieť na webových stránkach jednotlivých škôl či v médiách.
   Už menej sa hovorí o tých, ktorí ich na tieto súťaže pripravovali. O učiteľoch.Niektorí sú na takej profesionálnej úrovni, že v spolupráci s vedením školy zorganizovali obvodné kolá olympiád a súťaží. Napr: ZŠ Fándlyho zorganizovala matematickú olympiádu a pytagoriádu, ZŠ Kupeckého Slávika Slovenska a atletiku, ZŠ Na bielenisku zorganizovala olympiády v anglickom jazyku, biologickú a geografickú, volejbal a basketbal, ZŠ a MŠ Orešie obvodné kolo vo vybíjanej, Centrum voľného času Európu v škole.
   Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí prispeli k tomu, že školský rok 2007/2008 bol pre pezinské deti, žiakov a mládež úspešný. Želám im veľa pracovnej pohody, zdravia a optimizmu v nastávajúcom školskom roku, v ktorom vstúpi do platnosti nový školský zákon.
 

Mgr. Renáta Minarovičová, vedúca odd. školstva a soc. vecí MsÚ Pezinok
 

Ohodnoťte článok: