Výzva - zákazka s nízkou hodnotou

Júl 2008 / Prečítané 1880 krát
MESTO PEZINOK
V Ý Z V A
 zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmienna dodanie služieb s názvom
Zabezpečenie správy budov: Radničné námestie 9, M.R.Štefánika 1, Kollárova ulica 1, 902 01 Pezinok.
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 30 50 22
Telefón: 033/6901 170, 033/6901 121
fax: 033/641 2303
Kontakt: Ing. Ivan Dubek, vedúci odd. správy majetku MsÚ,
e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk
2. Typ zmluvy:
Zmluva na zabezpečenie služieb podľa § 269 Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Radničné námestie 9, M.R.Štefánika 1, Kollárova ulica 1, 902 01 Pezinok
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zabezpečenie správy troch budov vo vlastníctve Mesta Pezinok. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré sú k dispozícii na oddelení správy majetku Mestského úradu v Pezinku od 21. 7. 2008.
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: áno
6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: Zmluva na obdobie 1 roku
7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 15. 8. 2008 do 11.30 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, resp. osobne v podateľni MsÚ v Pezinku na tej istej adrese
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a Sk
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača
e) prílohou cenovej ponuky musí byť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenej kópie o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača uskutočňovať požadované služby
8. Podmienky financovania:
Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – dôvody na zrušenie súťaže. Obstarávateľ môže zrušiť súťaž ak:
a) nebude predložená ani jedna ponuka;
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti;
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám;
d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie.
 
Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: