Spomíname

Júl 2008 / Prečítané 2487 krát
 
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 16. 4. 2008 uplynul rok od smrti náš-ho milovaného
man-žela, otca a dedka
Ľubomíra HUDECA
a 7. 8. 2008 si pripomenieme jeho nedožitých 60 rokov.
S láskou v srdci spomína manželka Marta,
dcéra Janette s manželom a vnuk Ľubko.
 
  Osud nikdy nevráti čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 1. 6. 2008 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil
man-žel, otec, dedko
Michal KRIŠTOFIČ.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra s rodinou a syn s rodinou.
Dňa 12. 6. 2008 sme si pripomenuli 1. vý-ročie čo nás navždy opustila naša drahá dcéra a sestra
Mária KLIMOVÁ,
rod. Múčková.
S láskou spomína mama, brat s rodinou. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.
 
V mesiaci jún uplynul rok od úmrtia nášho otca
Ing. Vladimíra SEKANINU
a šesť rokov od smrti našej mamičky
Eriky SEKANINOVEJ.
S úctou a láskou spomína syn s rodinou a dcéra s priateľom.
V júni uplynulo 25 rokov čo nás opustila naša drahá mamička, babička Mária SADLOŇOVÁ
a 2. novembra bude 20 rokov, čo nás opustil náš otecko a dedko
Štefan SADLOŇ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Mária a syn Štefan s rodinami.
  Dňa 1. 7. 2008 uplynuli 2 smutné roky, čo nás náhle opustil
drahý manžel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.
S láskou spomínajú manželka, synovia, vnuk a ostatná rodina.
Dňa 1. 8. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička, babka, sestra a švagriná
Vierka MÁJEKOVÁ.
S láskou a bolesťou v srdci spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú jej s nami tichú spomienku. Manžel s rodinou i ostatná smútiaca rodina.
 
  Stíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život, miloval nás.
Osud už nevráti čo vzal, vracajú sa len spomienky a žiaľ.
Dňa 5. 7. 2008 uplynuli 2 roky od úmrtia manžela, otca a dedka
Štefana SULANA.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinou.
Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 7. 8. 2008 uplynie rok, čo nás opustila naša drahá
man-želka, mama, dcéra, švagriná, teta
Henrieta PENÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať,
tichú modlitbu odriekať a s láskou na teba, mama, spomínať.
Dňa 7. 7. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša matka, svokra, babička a prababička
Genoveva KRÁLOVIČOVÁ.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú dcéry Genoveva a Anna, synovia Alojz
a Štefan s rodinami, vnučky, vnuci a pravnuci.
Vždy sme boli spolu, len raz si odišiel sám – a navždy.
Dňa 13. júla 2008 uplynuli smutné 2 roky čo nás opustil
Ivan PÄTOPRSTÝ.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka, deti s rodinami, matka
 
  To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 18. 7. 2008 sme si pripomenuli 3. vý-ročie
úmrtia nášho milovaného
Mirka MALIŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú všetci blízki a priatelia.
Dňa 20. júla 2008 uplynulo 5 rokov, čo nás opustila naša drahá Emília ONDROVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
 
Dňa 14. 6. 2008 sme si pripomenuli 34. výročie od smrti nášho drahého otecka
Ľudovíta PODUŠELA
a 21. 7. 2008 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička
Otília PODUŠELOVÁ, rod. Sekerková.
S láskou spomínajú dcéry Zlata, Zita, Terézia, Marta s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku.
Dňa 21. júla uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Karol SKOVAJSA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
 
  Dňa 10. augusta 2008 uplynie 5 ro-kov, čo nás navždy opustila naša dobrá mama, babička a prababička
Mária MATÚŠKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra Viera s rodinou a synovia
Vlado a Rudo s rodinami.
Dňa 12. augusta 2008 uplynie 19 ro-kov, čo nás navždy
opustil náš manžel a otec
Juraj BALUCH.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti.
 
  Hviezdy pre teba prestali svietiť a slnko hriať,
my, čo sme ťa milovali, budeme na teba stále s láskou spomínať.

Dňa 21. 8. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Stanislav OBORIL.
S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.
Dňa 13. 7. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustil
náš mi-lovaný manžel, otec a dedko
Ing. Ján GRUBER.
S láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 

Ohodnoťte článok: