Záverečný účet mesta za rok 2007

Júl 2008 / Prečítané 1611 krát
Príjmy: 427,4 mil. Sk, plnenie 103,26 %
Výdavky: 374,3 mil. Sk, plnenie 93,44%
Prebytok hospodárenia: 53 mil. Sk
   Uznesením č. 1-120/2008 vyslovilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 27. 6. 2008 súhlas s celoročným hospodárením Mesta Pezinok za rok 2007.
   Rozpočet roku 2007 skončil celkovým prebytkom vyše 53 miliónov Sk. Na výrazný prebytok hospodárenia vplývali nasledovné skutočnosti:
Príjmy: schválený rozpočet príjmov vrátane rozp. úprav 413,906 mil., plnenie rozpočtu príjmov 427,413 mil., rozdiel 13,507 mil. Sk.
   Celkové rozpočtové príjmy boli splnené na 103,26%. Počas roka boli priebežne vykonávané rozpočtové opatrenia, ktoré reagovali na skutočné napĺňanie rozpočtových položiek. Bežné príjmy boli rozpočtovými opatreniami upravené o +11,006 mil. Sk. Ich skutočné plnenie bolo s prevýšením 20,201 mil. Sk. Výraznou mierou 5,5 mil. (104,44%) plnenie ovplyvnil príjem z podielu obcí na dani z príjmov fyzických osôb. O 5,4 mil. Sk (129,22%) bolo vyššie plnenie príjmov z poplatkov za komunálne odpady – zvýšenie počtu podnikateľských subjektov v meste (+1,3 mil.) a vyšší bol príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia od Pezinských tehelní (+4,1 mil.). Príjmy za poplatky za komunálne odpady sú v plnej výške predmetom úhrad za služby za zneškodnenie a uloženie odpadov. Príjem dane z nehnuteľností sa vplyvom pribúdajúcich novoskolaudovaných stavieb zvýšil o 3 mil. Sk. Nájmy za nebytové priestory boli plnené na 125,37% a boli navýšené oproti rozpočtu o 3 mil. Sk. Voľné finančné prostriedky boli pravidelne zhodnocované a príjem z úrokov bol vyšší o 636 tis. Sk. Výťažky z lotérií boli vyššie o 600 tis. Z dôvodu nárastu podaní v správnom konaní na SOÚ a matrike boli správne poplatky vybraté o 1,2 mil. vyššie oproti rozpočtu.
   Plnenie rozpočtových kapitálových príjmov bolo naopak plnené len na 73,53%. Rozpočtové dotácie zo štátneho rozpočtu (granty) neboli získané v plnom rozsahu – výpadok 12,4 mil. Sk (geografický informačný systém – prechádza do r. 2008, rekonštrukcia mestského domu na Holubyho č. 22 – prechádza do r. 2008 a projekt bezbariérový areál športu sčasti prechádza do roku 2008 ).
Výdavky: schválený rozpočet výdavkov vrátane rozp. úprav 400,626 mil. Sk, plnenie rozpočtu výdavkov 374,337 mil., rozdiel – 26,289 mil. Sk.
   Celkové rozpočtové výdavky zaznamenali plnenie len na 93,44% a bola vykázaná úspora 26,289 mil. Sk. Neplnenie výdavkov bolo v kapitole mestský úrad, spoločný úrad, mestská polícia, školský úrad, ZOS z dôvodu nenaplnenia stavu pracovníkov a úspornými opatreniami približne 4 mil. Sk. O 500 tis. boli nižšie výdavky za zimnú údržbu z dôvodu krátkej zimy, o 375 tis. za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu z dôvodu nižšieho objemu odpadu, Výdavky na PHSR boli o 313 tis. nižšie z dôvodu presunu fakturácie na január 2008. V položke kultúra bolo čerpanie len 58,06 % a nevyčerpaná suma 1,547 mil. sú projekty, ktoré neboli zrealizované a prechádzajú do r. 2008. V položke kapitálové výdavky sa plánovaný rozpočet výdavkov neplnil a 11,013 mil. sa nečerpalo z dôvodu nerealizovaných nákupov pozemkov, výpočtovej techniky, nerealizovaných prác (nakladanie s odpadovými vodami – odhad na havárie a monitoring bol vyšší, neuskutočnili sa všetky stavebné práce na akcii Bezbariérový areál.
   Financovanie školstva bolo prostredníctvom prenesených kompetencií dotáciami zo štátneho rozpočtu, účelovými dotáciami na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľov na cestovné, na okresné kolá olympiád. Originálne kompetencie na školstvo predstavovali z rozpočtu mesta 22,135 mil. Sk.
   Prebytok výsledku hospodárenia Mestom Pezinok za rok 2007 sa prerozdelil nasledovne: 5,308 mil. – povinný prídel do rezervného fondu, 40 mil. – do fondu zvláštnych prostriedkov, 7,763 mil. – ostáva nerozdelené.
 
 
Ing. Janka Sandtnerová
 

Ohodnoťte článok: