Výberové konanie

Júl 2008 / Prečítané 1632 krát
MESTO PEZINOK vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta
vedúceho oddelenia
životného prostredia,
s týmito predpokladmi a požiadavkami:
   I. zamestnávateľ:
Mesto Pezinok;
   II. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia životného prostredia;
   III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie (za splnený kvalifikačný predpoklad sa považuje aj začaté diaľkové štúdium, ak záujemca ukončil už aspoň jeho 3. ročník);
   IV. iné kritériá a požiadavky: znalosť problematiky životného prostredia v komunálnej, resp. celoštátnej sfére, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, vodičský preukaz sk. B;
   V. požadované doklady: žiadosť, životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
   VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 30. 9.2008 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK – VOŽP“.
   Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, 1. poschodie, č. dv. 12, dňa 15. 10. 2008 v čase od 13.00 hod.