Kontrola na oddelení životného prostredia

Júl 2008 / Prečítané 1839 krát
   Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku vykonal 24. júna kontrolu na úseku odpadového hospodárstva mesta Pezinok. Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené žiadne porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. Súčasťou kontroly bola aj obhliadka katastrálneho územia mesta a kontrola všetkých písomností, týkajúcich sa nakladania s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 5. 2008.
 
 
(ra)

Ohodnoťte článok: