Zborník Carnuntum – Gerulata

Jún 2008 / Prečítané 1744 krát
  V súvislosti s ukončením projektu „Carnuntum – Gerulata“, realizovaného Mestským múzeom v Pezinku, vydalo Múzeum publikáciu, ktorá je jedným z hlavných výstupov rovnomenného projektu. Zborník podrobne mapuje stav poznania o jednotlivých archeologických obdobiach, počas ktorých bol región, dotknutý projektom, osídlený. Vydanie zborníka doplnilo záverečnú etapu projektu – seminár. Publikácia obsahuje súhrn príspevkov, ktoré počas seminára odzneli.
   Tematicky môžeme zborník rozdeliť do viacerých častí. Prvý príspevok zhodnotil celý priebeh, vstupy a výstupy samotného projektu, ktorý prebiehal 15 mesiacov v okresoch Pezinok a Senec a ktorý bol zameraný na identifikáciu nových archeologických lokalít metódou povrchových zberov. Druhá časť je viacerými príspevkami zameraná na zhodnotenie stavu poznania o osídlení skúmaného regiónu v jednotlivých archeologických epochách. Jeden z ďalších príspevkov sa venuje vyhodnoteniu nálezov mincí v okresoch Pezinok a Senec ako významného archeologického prameňa. Na príklade zahraničného partnera projektu – Archeologického parku Carnuntum sa v záverečnej časti záujemcovia dočítajú o postupoch pri záchrane a ochrane kultúrneho dedičstva u našich rakúskych susedov.
   Autormi jednotlivých príspevkov sú zástupcovia renomovaných inštitúcií, ako sú Archeologické múzeum SNM, Historické múzeum SNM, Inštitút pravekých a stredovekých dejín Viedenskej univerzity či už spomínaný Archeologický park Carnuntum.
   Publikácia bude distribuovaná na všetky samosprávy v oboch okresoch a je určená najmä pre školy ako doplnkový materiál pri výučbe najstarších dejín jednotlivých miest a obcí regiónu. Vydavateľ publikácie, Mestské múzeum v Pezinku i autori príspevkov dúfajú, že zborník prispeje k zvýšeniu kultúrneho povedomia obyvateľov našich miest a obcí a zvýši tak aspoň základnú ochranu dedičstva našich predkov v oblastiach, kde je poľnohospodárska pôda v súčasnej dobe na výraznom ústupe pred výstavbou, nenávratne likvidujúcou toto dedičstvo.
 
 
Mestské múzeum v Pezinku

Ohodnoťte článok: