Mesto Pezinok

Máj 2008 / Prečítané 1382 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

   na prenájom nebytových priestorov (ako celku) nachádzajúcich sa na Cajlanskej ulici č. 63 v Pezinku, súpisné číslo 1801, na parc. č. 1128, podľa LV č. 4234 v k.ú. Pezinok, nájom možný od 1. 7.2008 a to konkrétne:

– miestnosť (predajňa)
o podlahovej ploche 42,18 m2;
– miestnosť (sklad)
o podlahovej ploche 14,17 m2;
– miestnosť (kancelária)
o podlahovej ploche 18,00 m2;
spolu o výmere 74,35 m2.
 
Podmienky:
   1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
– účel nájmu,
– ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby Sk/m2/rok, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady,
– doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity.
Na základe požiadaviek občanov z lokality v okolí Cajlanskej ulice uprednostníme obchod s potravinami, poprípade s rozšírením sortimentu o drobný tovar, drogériu.
   2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je ved. odd. správy majetku MsÚ v Pezinku, č. tel. 033/6901 170.
   3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom „VK Cajlanská 63 “.
   4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 13. 6.2008 o 11.00 hod.
   5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
   6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
   7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.
   8. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
– vykonania obhliadky nebytových priestorov na : Ing. Ivan Dubek, č. tel. 033/6901 170; obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode;
– organizačných na: Mgr. Renátu Gottschallovú, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č. tel. 033/ 6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk .
 

Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Ohodnoťte článok: