Úpravy poplatkov za hrobové miesta

Máj 2008 / Prečítané 2217 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 30. apríla 2008 upravilo ceny nájomného za užívacie právo k hrobu na cintorínoch v Pezinku. Za 10-ročné nájomné nájomca od 1. 7. 2008 zaplatí: 1000 Sk za jednohrob, 2000 Sk za dvojhrob, 500 Sk za detský hrob a 500 Sk za urnový hrob.
   Doteraz bolo nájomné na prvých 10 rokov užívania zhruba 1/8 novej ceny a za každých ďalších 10 rokov 1/4 novej ceny.
   Dôvodom zvýšenia cien je skutočnosť, že doterajšie nájomné nepokrývalo náklady na služby spojené s údržbou hrobových miest. V roku 2007 napríklad Mesto Pezinok získalo za prenájom hrobových miest na troch cintorínoch 120 tisíc Sk, pričom náklady na prevádzku (elektrická energia, voda, údržba cintorína, likvidácia odpadu) boli 702 tisíc a vyše 1,4 mil. Sk za správu, kosenie, zimnú údržbu, údržbu významných hrobov a uzamykanie (platí sa Záhradníckym a cintorínskym službám s.r.o.).
   Zvýšené ceny nájomného sa budú vyrubovať až pri uzatváraní novej zmluvy, počas platnosti starej sa ceny nemenia.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: