Spomíname

Apríl 2008 / Prečítané 2242 krát
Dňa 14. 2. 2008 uplynul práve jeden rok,
čo nás navždy opustila drahá
Mária KOLESÁROVÁ.
S láskou spomínajú manžel Jozef, dcéra Alena a syn Jozef s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Tvoje boľavé srdiečko prestalo biť, ale ty si ešte chcel žiť. Na rozlúčku nebol už čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Dňa 29. 3. 2008 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia môjho manžela
Jozefa SCHÔNA.
Dňa 28. 4. 2008 by sa bol dožil 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Vďaka.
Manželka Anna so synom Mariánom,
Milka a Maruška Březíková s rodinou.
Dňa 31. 3. 2008 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička a babička
Veronika WITTGRUBEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 7. 4. 2008 uplynuli smutné 2 roky,
odkedy nás náhle opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Dominik RUŽA.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli,
ďakuje manželka Emília s rodinou.
Dňa 14. 4. 2008 uplynuli 4 roky
čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Eduard ŠVARC.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
Dňa 19. 4. 2008 uplynuli 4 roky, čo nás opustil milovaný otec
Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2008 uplynuli 3 roky, čo nás opustila milovaná mama
Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Marian.
Dňa 19. apríla 2008 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša drahá
Veronika DILISTIJANOVÁ,
rod. Binovská.
S láskou spomínajú dcéra Jozefína s manželom, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 4. 2008 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Juraja PESSLA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka
a deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Kto živým chýba, žije. M. Rúfus
Dňa 28. apríla 2008 si pripomíname
nedožitých 60 rokov manžela, otca a strýka
Jozefa SOBOLIČA.
S láskou spomínajú manželka s rodinou a celá ostatná rodina.
 
  Dňa 13. mája pred 30 rokmi nás opustil vo veku 56 rokov náš otec
PhDr. Peter VAŇKO.
Spomíname s láskou.
V mesiaci marec sme si pripomenuli 30. výročie od smrti nášho drahého otca
Augustína SLAMKU
a 29. apríla 17 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička
Kristína SLAMKOVÁ,
rod. Šteruská.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
  Je to neuveriteľných 15 rokov, čo od nás 12. 5. 1993 odišiel navždy
 a bez rozlúčky manžel, otec a dobrý kamarát
Pavol HARADZIN.
Toho roku by sme boli oslávili sedemdesiatiny. Takto Ti môžme len na hrob kvietok dať, zapáliť sviecu a ticho spomínať. Manželka, deti, nevesta a vnúčatá.
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou na Teba spomínať.
Dňa 19. 5. uplynie 20 rokov, čo nás opustil milovaný manžel,
otec a dedko
Ing. Ján SLIMÁK.
S láskou a úctou spomína manželka Veronika, dcéra Ľubica, syn Ján s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 13. 4. 2008 uplynulo prvé výročie
od smrti môjho milovaného manžela
Ivana MORAVČÍKA.
S nesmiernou bolesťou v srdci, ale s láskou a modlitbou, úctou a veľkou vďakou na neho spomínajú manželka Irena, syn Peter s manželkou, dcéra Monika s manželom, vnučky Adrika a Vaneska.
Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť jeho kroky v ňom. Zmĺkli ústa, srdiečko prestalo biť, ale náš manžel a otec ostáva v našich srdciach žiť.
Dňa 13. 4. 2008 sme si pripomenuli druhé výročie, čo nás navždy opustil manžel a otec
Juraj KOVAČOVSKÝ
a 3. 5. 2008 jeho nedožitých 60 rokov.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú manželka Eva, synovia Juraj, Martin a Ján. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. Ďakujeme.
 
  Dňa 11. 4. 2008 uplynul rok od smrti
manžela a otca
Milana VAVRA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka Oľga a deti Milan a Katarína.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 22. 4. 2008 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko
Bohumil KŘUPALA.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéry Janka,
Martinka s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 1. mája 2008 uplynie 13 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, brat, dedko
Jaroslav  MIHALOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Jožka, dcéra Alenka, syn Jaroslav s manželkou, vnúčatá, brat Alexander s rodinou, sestra Mária s manželom a rodinou a sestra Hilda s rodinou.
ký záujem o inzerciu n

Ohodnoťte článok: