Obchodná verejná súťaž na predaj budovy

Apríl 2008 / Prečítané 1502 krát
MESTO PEZINOK
   vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj budovy na Holubyho ul. 53 v Pezinku, s. č. 73, vrátane príslušenstva a pozemku parc. č. 4600 zast. plochy o výmere 829 m2.
   Stavba, s. č. 73 je národnou kultúrnou pamiatkou. Minimálna cena je stanovená na 7 600 000 Sk. Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) treba doručiť písomne v zapečatenej obálke v termíne do 13. 5. 2008 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, resp. osobne do podateľne s označením hesla: Súťaž – predaj budovy na Holubyho 53. NEOTVÁRAŤ!
   Bližšie informácie vo veciach organizačných a právnych poskytne: Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku, tel. č. 033/6901 110, e-mail: sebesta.miroslav@msupezinok.sk , Ing. Patrícia Jauschová, asistentka prednostu, tel. č. 033/6901 111, e-mail: jauschova.patricia@msupezinok.sk , Mgr. Renata Gottschallová, vedúca právneho oddelenia, tel. č. 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk . Bližšie informácie vo veciach technických poskytne: Ing. Ivan Dubek, vedúci odd. správy majetku, tel. č. 033/6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk.
   Úplné znenie súťažných podmienok je zverejnené na www.pezinok.sk .

Ohodnoťte článok: