Etický kódex Mesta Pezinok pre zavedenie eura

Apríl 2008 / Prečítané 1407 krát
   My, predstavitelia samosprávy – signatári tohto kódexu, realizujúci svoje aktivity na území mesta Pezinok, prehlasujeme, že:
– vážime si pravdivosť, čestnosť, principiálnosť, rovnosť, transparentnosť a spolupatričnosť;
– dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení je pre nás samozrejmosťou;
– ctíme si pravidlá etického správania, ktoré sú pre nás základnými princípmi pri každodennej samosprávnej činnosti;
– záleží nám na dobrých vzťahoch s verejnosťou, s našimi občanmi a celým naším okolím, pretože si uvedomujeme, že iba v zdravom prostredí môže byť aj naša činnosť úspešná;
– veríme, že úspešná implementácia meny euro napomôže rýchlejší rast slovenského hospodárstva a zlepšovanie konkurencieschopnosti.
Aby sme našim občanom uľahčili ich adaptáciu na euro a orientáciu v novom menovom systéme, zaväzujeme sa, že:
– nezneužijeme proces zavádzania eura na neodôvodnené cenové pohyby našich všeobecne záväzných nariadení a cenových výmerov na úseku miestnych daní a poplatkov, poplatkov za služby, platieb za prenájmy priestorov, poplatky v sociálnej, školskej a ďalších oblastiach;
– zavedieme systém duálneho oceňovania všetkých cien platieb a iných hodnôt v čo najkratšom termíne po zverejnení pevného výmenného kurzu Národnou bankou Slovenska;
– prepočty cien z národnej meny na euro budeme vykonávať dôkladne a s maximálnou možnou presnosťou;
– všetkými informačnými spôsobmi (na mestskom úrade, v mestských novinách Pezinčan, TV Pezinok, na informačných stojanoch) budeme viditeľne zobrazovať oficiálny výmenný kurz;
 – zapojíme sa do neformálnych vzdelávacích aktivít, v ktorých občanom vysvetlíme, aké zmeny ich v súvislosti so zavedením eura čakajú a ktorým aspektom bude treba venovať zvýšenú pozornosť;
– upravíme všetky všeobecne záväzné nariadenia, interné smernice, formuláre a tlačivá aby v nich boli uvedené dvojité ceny, pričom zobrazíme konvenčný kurz;
– na všetkých pracoviskách Mesta Pezinok a inštitúciách zriadených Mestom Pezinok zabezpečíme dostatočný objem hotovosti v euro, aby sme napomohli čo najhladší priebeh výmeny peňazí počas duálneho obehu.
   K uvedenému sa zaväzujeme dobrovoľne s cieľom podporiť eurointegračné procesy Slovenskej republiky vrátane kampane pod heslom ,,Každý cent sa ráta".

V Pezinku 10. marca 2008, Mgr. Oliver Solga, primátor
 

Ohodnoťte článok: