Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti

Apríl 2008 / Prečítané 1474 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Grinava (areál Grünfeldu). Ide o stavby a pozemky o celkovej výmere 10826 m2.

    Súčasťou ponuky musí byť aj podnikateľský investičný zámer s účelom využitia pre potreby cestovného ruchu, vinohradníctva a vinárstva.
   Minimálna cena je stanovená na 17 500 000 Sk. Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) treba doručiť písomne v zapečatenej obálke v termíne do 14. 5. 2008 do 13.00 hod. na adresu: Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, resp. osobne do podateľne s označením hesla: Súťaž – predaj nehnuteľnosti v Grünfelde. NEOTVÁRAŤ!
   Bližšie informácie vo veciach organizačných a právnych poskytne: Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku, tel. č. 033/6901 110, e-mail: sebesta.miroslav@msupezinok.sk , Ing. Patrícia Jauschová, asistentka prednostu, tel. č. 033/6901 111, e-mail: jauschova.patricia@msupezinok . sk, Mgr. Renata Gottschallová, vedúca právneho oddelenia, tel. č. 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk . Bližšie informácie vo veciach technických poskytne: Ing. Ivan Dubek, vedúci odd. správy majetku, tel. č. 033/6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk .
   Úplné znenie súťažných podmienok je zverejnené na www.pezinok.sk .

Ohodnoťte článok: