Výberové konanie na miesto vedúceho OSVaM

Apríl 2008 / Prečítané 1449 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta
vedúceho oddelenia styku s verejnosťou, médiami a projektového riadenia,
s týmito predpokladmi a požiadavkami:

1. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
2. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia styku s verejnosťou, médiami a projektového riadenia
3. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
4. iné kritériá a požiadavky: jazykové znalosti (NJ, AJ), bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, verbálne, písomné a interpersonálne komunikačné schopnosti, prax v oblasti projektového riadenia a PR výhodou
5. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 25. 4.2008 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK – VOSVMPR“.

   Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, 1. poschodie, č. dv. 12, dňa 6. 5. 2008 v čase od 14.00 hod.
   Bližšie informácie poskytne prednosta MsÚ, tel. č.: 033/6901 110.

Ohodnoťte článok: