Čo pre Pezinok znamená schválená záväzná časť územného plánu BSK

Apríl 2008 / Prečítané 1486 krát
   Na svojom februárovom zasadaní schválili poslanci Bratislavského samosprávneho kraja okrem iného aj Všeobecne záväzné nariadenie BSK, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj. Tento dokument je významný pre Pezinok práve pri tvorbe nového ÚPN mesta, ale aj preto, že sa zaoberá konkrétnym územím mesta. V prvej časti sú to záväzné regulatívy územného rozvoja okresu Pezinok (malokarpatský funkčný celok), podpora územného rozvoja v zásade sídelných rozvojových osí pri doteraz uplatňovanom radiálnom systéme v smere malokarpatskom cez Pezinok – Modru na Trnavu. V oblasti rozvoja rekreácie a cestovného ruchu sa hovorí o chránených územiach (CHKO Malé Karpaty), kde sa nemajú rozširovať zastavané územia a nemajú sa zakladať nové lokality.
   Jedným z najdôležitejších rozhodnutí je vylúčenie urbanistických zásahov na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach na svahoch Malých Karpát, ktoré v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva môžu byť využívané len ako vinice v zmysle príslušných právnych predpisov. Veľmi dôležitá je skutočnosť, že sa do ÚP BSK dostal Obchvat II/502 kat C11,5/70 Pezinok-Vinosady-Modra, ktorý je zahrnutý v kapitole verejnoprospešné stavby spolu s riešením horského priechodu Pezinská Baba. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry je navrhované výhľadovo riešiť zneškodňovanie odpadov skládkovaním v kraji najmä výstavbou regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov. Nikde v dokumente sa však nespomína Nová jama v Pezinku!
Oliver Solga, poslanec BSK