Rozhodnutia Stavebného úradu boli potvrdené

Apríl 2008 / Prečítané 1569 krát
   Pred časom hladinu verejnej mienky obyvateľov Silvánovej a Muškátovej ulice rozvírila výstavba bytového domu Paegas na hranici obytnej a priemyselnej zóny. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o odpredaji pozemku spoločnosti Vista Real, ktorá tu začala s výstavbou bytového domu, čo vyvolalo vlnu nevôle obyvateľov najbližších okolitých stavieb. Nasledovalo niekoľko konaní a rozhodnutí, ktoré riešil aj nadriadený orgán pezinského Stavebného úradu a to KSÚ v Bratislave.
   Krajský stavebný úrad dňa 3. apríla 2008 doručil všetkým zúčastneným stranám svoje rozhodnutie, v ktorom konštatuje, že Stavebný úrad v Pezinku, Mesto ani primátor nepochybili vo vydávaní rozhodnutí a neporušili stavebný ani iný zákon. V rozhodnutí sa píše: V roku 2005 nebolo nutné spracovanie žiadnej celkovej štúdie a priveľmi blízka výstavba pri bytových domoch neprekáža ani Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. KSÚ v Bratislave podrobne preskúmal občanmi napadnuté rozhodnutie a jeho výsledkom je konštatovanie, že nie je splnený ani jeden dôvod na obnovenie konania a rovnako nebolo zistené také porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Projektová dokumentácia predložená k stavebnému konaniu spĺňa podmienky právoplatného územného rozhodnutia. K predloženému návrhu sa vyjadrili všetky dotknuté orgány a správcovia sietí, ich podmienky boli zapracované do podmienok stavebného povolenia, ktoré sú pre stavebníka záväzné a ich dodržanie sa skúma v kolaudačnom konaní. KSÚ dospel k záveru, že návrh poskytol dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, prvostupňový správny orgán (Stavebný úrad v Pezinku) postupoval v konaní s príslušnými právnymi predpismi, zabezpečil dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a aj v ostatných krokoch konal v súlade so zákonom.
   Pozitívnym rozhodnutím je aj metodické usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja týkajúce sa pripravovanej stavby v lokalite Zelený dvor na Muškáte. Tu občania – účastníci konania poukazovali na porušenie zákona vo veci doručovania verejnou vyhláškou (zo dňa 21. 2. 2005 a 28. 8. 2007). Podľa nich malo byť doručenie do vlastných rúk (jednalo sa o cca 200 zásielok). Ministerstvo dalo za pravdu Stavebnému úradu v Pezinku a konštatovalo, že pri doručení oznámenia začatia konania, rozhodnutia atď. stavebný úrad postupoval v súlade so zákonom.
   A do tretice pozitívne a dôležité rozhodnutie v prospech nášho Stavebného úradu, ktoré vydalo Ministerstvo výstavby a dotýka sa výstavby dvoch bytových domov a polyfunkčných priestorov na Hrnčiarskej ulici (spol. Bytostav) a byty pri Zámku na Mladoboleslavskej ulici (spol. EBP Factoring). Ministerstvo zrušilo rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave, ktorý pred časom z vlastného podnetu zrušil právoplatné rozhodnutiu Stavebného úradu. MV a RR SR potvrdilo, že výstavba nie je v rozpore s územným plánom mesta a je v danom území prípustná. Potvrdilo tiež, že rozhodnutia z roku 1997 a 1998 sú právoplatné (vydal ich vtedajší Okresný úrad, ktorý dal súhlas na 7-podlažnú budovu bytov pri Zámku) a plynú z nich právne účinky ako pre stavebníka, tak aj pre Stavebný úrad a KSÚ.
   Všetky tri rozhodnutia štátnych orgánov sú pre Mesto dôležité najmä preto, že potvrdili kompetentnosť a odbornosť rozhodnutí Stavebného úradu v Pezinku, ich súlad so zákonom a jednoznačne vyvracajú akékoľvek jeho porušenie .
 
(OSVaM)
 

Ohodnoťte článok: