Uvedenie knihy Nezabudnúť...

Marec 2008 / Prečítané 1893 krát
   Dňa 31. januára sa uskutočnil krst knihy Nezabudnúť... zborníka spomienok na II. svetovú vojnu, SNP a protifašistický odboj. Slávnostný akt uvedenia vykonali primátor mesta Mgr. Oliver Solga a predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Ľudovít Šušol.
   Autormi knihy sú Ľudovít Šušol, Mária Markeová a Peter Wittgrúber, ktorý je tiež zostavovateľom. Zborník (138 strán) sa rodil vyše dvoch rokov a obsahuje informácie o vojnových udalostiach a protifašistickom odboji v Pezinku a okolí, medailóny a spomienky členov ZO SZPB na protifašistický odboj, SNP a iné. Kniha vyšla vďaka sponzorom – mestám a obciam Pezinok, Svätý Jur, Limbach a Slovenský Grob, poslancovi NR SR Ing. Jánovi Čechovi, firmám Petmas, Prosanus, Pezinské tehelne, JŠ servis, hotel Limbach a Bageta.
   Hlavným cieľom zborníka je uchovať spomienky priamych účastníkov bojov, keďže statoční bojovníci už odchádzajú do nenávratna. Knihu dostanú všetky školy, aby ju pedagógovia využívali pri dopĺňaní regionálnych dejín.
 
Mária Markeová