800 rokov od prvej písomnej zmienky (1425)

Marec 2008 / Prečítané 1843 krát
Z histórie Pezinka

   Rok 1425 je ďalším významným dátumom v 800-ročných dejinách nášho mesta – predovšetkým z pohľadu stredoveku. V uvedenom roku bol Pezinok už viac ako 200 rokov súčasťou rozsiahlych majetkov rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka. V roku 1401 začalo v pezinskej vetve rodu delenie majetkov, ktoré po mnohých sporoch skončilo až o 28 rokov neskôr. Sporné strany riešili svoje záležitosti pred krajinskými úradmi, o čom sa nám dochovali aj písomné doklady. V roku 1425 bolo po sérii jednaní pred krajinským sudcom rozhodnuté o rozdelení hradu a mestečka Pezinok medzi bratov Juraja a Mikuláša. Deľbu uskutočnila ešte v tom istom roku bratislavská kapitula. Vďaka správe o delení, ktorá obsahuje pomerne podrobný opis hradu, ako aj niekoľko zaujímavých topografických detailov, dnes môžeme vytvoriť čiastočnú rekonštrukciu stredovekého mestečka.
   Vieme, že v Pezinku stál v čase riešenia sporov farský kostol Panny Márie, špitál sv. Ducha, fara, dom správcu špitálu, dom zvonára a škola – objekty, ktoré boli z delenia vyňaté. Samotná deľba začala od vonkajšieho mostu hradu a pokračovala stredom ulice, zvanej Hradná alebo Trhová južným smerom, až k trhovisku. Odtiaľ sa pokračovalo na západ k potoku, pretekajúcemu mestečkom a po jeho prúde až na koniec mesta. Západnú polovicu mesta prisúdili grófovi Mikulášovi. Východnú časť, spolu s veľkým domom na hornom konci Garbiarskej ulice, zvaným „Perghauz“, pripadol grófovi Jurajovi. Predmetom delenia sa stala aj ulica zvaná Záhradná – jej severnú časť dostal Mikuláš, južnú pririekli Jurajovi. Zaujímavým dokladom o rozsahu mestečka je údaj o 317 usadlostiach jobagionov, čo je na danú dobu pomerne veľký počet.
   Prenesené do dnešných dní – farský kostol je stále farským kostolom. Špitál sv. Ducha už nestojí. Nachádzal sa na dolnom konci mestečka, slúžil chorým a nemajetným niekoľko storočí. Dnes je na jeho mieste areál a budova bývalej základnej školy Holubyho. Spomínaná fara nie je tou dnešnou rozsiahlou budovou na Farskej ulici. Jedná sa o jej predchodkyňu stojacu pôvodne v priestore farskej záhrady. V jej blízkosti sa nachádzala aj zmieňovaná (stará) škola. Žiaľ, dom správcu špitálu, ani zvonára nevieme bližšie identifikovať – je logické, aby stáli v blízkosti objektov, ktorým slúžili. Vonkajší most hradu môžeme predpokladať niekde v priestore dnešného parkoviska pred Zámockou vinárňou. Trhová ulica je dnešnou ulicou M. R. Štefánika. Na mieste stredovekého trhoviska máme dnes Radničné námestie a pod ním potok, ktorý, ako sme uviedli vyššie, pretekal a dodnes preteká mestečkom. Garbiarska ulica, vymedzená na hornom konci „Perghauzom“ je z dnešného pohľadu spodná časť Holubyho ulice s dominantnou rožnou budovou – „Radničným 9“. Záhradnú ulicu môžeme stotožniť s dnešnou Zámockou. Jej starý a isto mnohým známy názov Pangort je skomoleninou nemeckého Baumgarten, teda Záhradná. Prečo sa aj táto, pomerne odľahlá ulica, stala predmetom delenia, nie je celkom jasné. Je možné, že tvorila akési hospodárske zázemie hradu, ktorý bol tiež súčasťou deľby.
   Nebolo zvykom vyhotovovať k podobným dokumentom spresňujúce „obrazové prílohy“. Stredoveká podoba nášho mesta je teda skôr otázkou predpokladov, interpretácií, a možno tak trochu fantázie. Staršie názory o urbanistickom vývoji naznačovali, že bol vtedy len akousi „veľkou drevenou dedinou“ so zopár reprezentatívnymi kamennými stavbami. Pamiatkové a archeologické výskumy posledných rokov však túto teóriu riadne „naštrbili“. Na základe spomínaných výskumov môžeme skonštatovať, že v 14., resp. 15. storočí stáli už kamenné meštianske domy v širšom priestore dnešného Radničného námestia – na mieste Malokarpatského múzea a Radnice na Štefánikovej ulici, „Tureckého domu“ a „Krušičovej kúrie“ na námestí a azda aj na Holubyho ulici 22. V každom prípade je opis mestečka z roku 1425 nielen najstarším, ale aj jediným pred pohromami 15. storočia, ktoré výrazne zmenili nielen demografickú štruktúru, ale aj samotný architektonický vzhľad Pezinka.
 
Peter Wittgrúber,  Mestské múzeum v Pezinku