List primátora Bratislavy primátorovi Pezinka

Marec 2008 / Prečítané 1622 krát
   Vážený pán primátor,
   v nadväznosti na Váš list, ktorý ste mi zaslali dňa 7. marca 2008, si Vás dovoľujem ubezpečiť, že Hlavné mesto SR Bratislava sa nepodieľa na problémoch, ktoré vznikli ohľadne skládky v Novej jame v Pezinku.
   Osobne som rád, že môžeme spoločne konštatovať veľmi dobré vzťahy a vzájomne prospešnú spoluprácu medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a mestom Pezinok. Zároveň nepochybujem, že tomu bude takto aj v budúcnosti.
   Vo Vašom liste, vážený pán primátor, ste však naznačili existenciu problému ohľadne vývozu škváry mestskej spoločnosti OLO a.s. V tejto súvislosti Vás chcem informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré neznamenajú, že Hlavné mesto SR Bratislava potrebuje vyvážať odpad do Pezinka.
   Škváru (katalógové číslo 190112) odvážame na skládku Pezinské tehelne, a.s. na základe zmluvy medzi spoločnosťou OLO a.s. a Pezinskými tehelňami uzavretej od 1. 11. 2007 do dovezenia 47 466 t (t.j. 61 706 m3), čo je cca 1,5 ročná produkcia OLO a.s. Prílohou zmluvy je aj rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku č. ŽP/ODP/2005/948/32/Sch, ktorým sa schvaľuje projektová dokumentácia na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
   V zmysle uvedenej zmluvy a rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku plní škvára úlohy plynovej plošnej drenáže na odvedenie priesakových vôd. V tomto prípade sa teda nejedná o režim skládkovania odpadu, ale naopak ide o jeho využitie ako materiálu pri uzatváraní skládky. Uvedený postup jednoznačne slúži na uzavretie a rekultiváciu skládky, čo je v záujme mesta Pezinok.
   Chcem preto na záver zdôrazniť, že Hlavné mesto SR Bratislava má zabezpečenú likvidáciu odpadu, zároveň pripravujeme zvýšenie kapacity našej spaľovne a akékoľvek vťahovanie Hlavného mesta SR Bratislavy do problému skládky v Pezinku je vykonštruované a nezodpovedá realite.
 
Andrej Ďurkovský, primátor Hlavné mesto SR Bratislava