Informácie o cintorínskych službách

Marec 2008 / Prečítané 1579 krát
   Chceli by sme vás informovať o aktuálnych skutočnostiach na cintoríne v Pezinku.
   V súčasnosti došlo k vyčerpaniu všetkých voľných hrobových miest na tomto cintoríne. Žiadame občanov, aby túto skutočnosť akceptovali. Správa cintorínov ubezpečuje, že nedisponuje voľnými hrobovými miestami a nemá ani dosah na prípadné rozšírenie pezinského cintorína. Je nedôstojné a zbytočné robiť nátlak na pracovníkov Správy cintorínov, spochybňovať ich informácie (čestnosť konania) a vyvolávať obojstranne stresujúce situácie pri vybavovaní pohrebov. V súčasnosti je možné prenajať si hrobové miesto na cintorínoch na Cajle a v Grinave.
   Zároveň chceme požiadať občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť Prevádzkovému poriadku pohrebísk v meste Pezinok, ktorý je platný od 25. septembra 2006 a zapracováva vo svojich ustanoveniach zákon č. 470/2005 Zb. z. o pohrebníctve. Prevádzkový poriadok je k nahliadnutiu v kancelárii Správy cintorínov a na vývesných tabuliach na cintorínoch. Viacerí občania si osvojili, že na všetky úpravy (úpravy hrobov, stavebné práce, požiadavky na úpravu zelene a iné) je potrebné vyžiadať si súhlas správcu, prípadne sa informovať, ako postupovať pri svojich zámeroch. Tým serióznym občanom, ktorí takto konajú, touto cestou ďakujeme.
   Problematickou však zostáva nedostatočná informovanosť pri prechode práv k nájmu hrobového miesta (hlava V. prevádzkového poriadku). Pri vybavovaní pohrebov je potrebné, aby nájomca hrobu predložil nájomnú zmluvu, prípadne doklad o zaplatení nájmu a občiansky preukaz pre overenie jeho totožnosti. V prípade, že nájomca hrobu zomrel, je nevyhnutné, aby sa pozostalí dohodli, na koho prejde nájom hrobu. Po predložení súhlasu rodinných príslušníkov bude vykonaná zmena v evidencii hrobových miest. Vzhľadom na nedostatok hrobových miest registrujeme zvýšený záujem o prevody prenájmov hrobov a je preto v záujme všetkých zúčastnených, aby akceptovali tieto pokyny.
   Občanom odporúčame, aby si preverili, či vlastnia nájomné zmluvy k hrobom, ktoré majú v nájme. V opačnom prípade musia požiadať o vyhotovenie nových v kancelárii Správy cintorínov v Dome smútku v Pezinku. Informácie poskytujeme aj telefonicky na č. 033/641 1045.
 
Ing. Michal Belan,  Ing. Hana Čechová Správa cintorínov