Aké stavebné akcie pripravuje mesto?

Marec 2008 / Prečítané 1712 krát
   V minulom čísle sme písali o rekonštrukcii Kollárovej ulice, ktorá bude prebiehať v máji a júni. Pokračuje tiež rekonštrukcia objektu na Radničnom námestí 9. Plánované sú však aj ďalšie stavebné akcie.
   Ešte do Vinobrania by mala byť zrealizovaná rekonštrukcia Mladoboleslavskej ulice. Bude pozostávať z výstavby novej komunikácie, chodníka a parkovacích miest. V súčasnosti sa vybavujú povolenia stavby a vysporiadanie pozemkov, ktorých vlastníkom je Rád kapucínov.
   Vypracúva sa projektová dokumentácia na rozšírenie verejného osvetlenia na Bielenisku, popri škole a potoku Saulak. Táto komunikácia je značne využívaná pešími a chýba tu nočné osvetlenie.
   Pripravené je rozšírenie verejného osvetlenia na Bokesovej ulici od jestvujúcej domovej zástavby po štátnu cestu II/503. Stavba má byť realizovaná ešte do leta.
   Tento rok bude vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu Záhradnej ulice a výstavbu parkovísk na Bratislavskej ulici. V prvom prípade sa uvažuje s budovaním komunikácie, chodníka, parkovísk a kontajnerových stanovíšť. V druhom sa riešia obojstranné parkoviská na Bratislavskej ulici pri sídlisku Juh.
   Dopracúva sa tiež projektová dokumentácia na parkovisko na ulici L. Novomeského (sídlisko Sever) a výstavbu vstupnej komunikácie do sídliska na Moyzesovej ulici s prepojením na novovybudovanú cestu.
   V tomto roku má byť vybudovaný prepojovací chodník v Grinave smerom od Limbašskej cesty po čerpaciu stanicu pri nákupných strediskách v lokalite Sahara. K realizácii stavby je nevyhnutný záber pozemku – jabloňového sadu, ktorý obhospodaruje grinavské Vinohradnícke vinárske družstvo podielnikov Karpaty.
 
(mo)