Významné pezinské rodiny

Február 2008 / Prečítané 4449 krát
   Mesto Pezinok je bohaté na významné osobnosti. Viaceré z nich boli dokonca v príbuzenskom vzťahu. Takýmito rodinami, z ktorých vyšlo veľa osobností, boli najmä rodiny Jamnických, Zigmundíkovcov, Bartovcov, ale aj ďalšie. Pokúsime sa stručne spomenúť aspoň niektoré. Osobnosti u ktorých nie je uvedené miesto narodenia, sú rodákmi z Pezinka.
Zigmundíkovci
   Ján Zigmundík (1. 4. 1846 – 28. 2. 1938) sa narodil vo Vrbovom. Do Pezinka prišiel ako učiteľ v roku 1896. Pri vyučovaní používal vlastnoručne napísané učebnice. Bol všestranný. Mal veľké hudobné nadanie, bol dirigentom spevokolu, organistom v Kapucínskom kostole, huslistom a tenoristom v divadelných spolkoch. Venoval sa tiež astronómii, pričom zostrojil ,,Tellurium" – zemestroj, ako učebnú pomôcku pre znázornenie obehu Zeme okolo Slnka.
   Aurel Hieronym Zigmundík (1886 – 13. 10. 1946) bol synom Jána Zigmundíka. Tiež si zvolil učiteľské povolanie a pôsobil ako riaditeľ školy. Bol spolužiakom Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa ako mladý študent cez prázdniny zdržiaval v rodine Zigmundíkovcov. Tam sa zaľúbil do sestry Aurela Hieronyma, učiteľky Alžbety Zigmundíkovej. Daroval jej rôzne vzácne dary, aj z Tahiti. Alžbeta dlho opatrovala kvet, ktorý odpadol z venca na Štefánikovej rakve pri pohrebnom sprievode.
Jamnickí
  
Peter Jamnický (8. 1. 1840 – 11. 2. 1908) sa narodil v Liptovskej Kokave a do Pezinka prišiel ako advokát. Svojimi radami pomáhal aj prostému ľudu. Spolu s J. Zigmundíkom bol zakladajúcim členom Matice Slovenskej. Pôsobil ako dlhoročný zborový dozorca v evanjelickom cirkevnom zbore v Modre-Kráľovej.
   Otakar Jamnický (4. 5. 1878 – 11. 2. 1952) bol synom Petra Jamnického, po ktorom prevzal advokátsku kanceláriu i funkciu dozorcu v Kráľovej. Po roku 1918 sa stal prvým slovenským mešťanostom Pezinka, neskôr pôsobil ako komárňanský župan a seniorálny dozorca evanjelického bratislavského seniorátu.
Fedor Jamnický (16. 7. 1882 – 18. 7. 1972)Fedor Jamnický (16. 7. 1882 – 18. 7. 1972) 


   Fedor Jamnický (16. 7. 1882 – 18. 7. 1972) bol diplomovaným banským inžinierom. Vo voľnom čase sa zaujímal o dejiny Pezinka, o ktorých sa veľa dozvedel od Františka Meissla. Zachovali sa v Kronike mesta Pezinka, ktorú napísal F. Jamnický, avšak zostala v rukopise. Zaslúžil sa o obnovenie pezinského múzea.
    Aristid Jamnický (7. 12. 1910 – 25. 5. 2000) bol tiež advokátom, ale možno ho nazvať aj polyhistorom. Vďaka svojmu pestrému životu bol svedkom mnohých významných udalostí. Svoje spomienky zachytil v knihe Oprášené histórie.
Bartovci
   Augustín Barta st. (3. 1. 1876 – 2. 9. 1957) sa narodil vo Viedni. Do Pezinka prišiel v roku 1899 k sestre svojej manželky Sidónie. Bol umeleckým maliarom. Vymaľoval viacero kostolov a je autorom viacerých obrazov. V Pezinku vymaľoval kostol kapucínov, strop starej radnice a historickú sálu v Zámku. V kreslení bola nadaná aj jeho dcéra Mária (1901 – 1928), ktorá však zomrela mladá.
   Augustín Barta ml. (3. 7. 1906 – 3. 11. 1980) bol synom A. Bartu a tiež pracoval ako umelecký maliar a reštaurátor. Vymaľoval viacero kostolov a je autorom mnohých obrazov, ale aj kostolných dekorácií. V Pezinku maľoval v kostole v Grinave, Farskom kostole a v Kapucínskom kostole. Spolu s otcom vymaľovali Dolný kostol, strop farskej kancelárie a salóniky na poschodí Zámku. Jeho dcéra Mária Bartová je rehoľnou sestrou saleziánkou.
Mockovčákovci
   Ján Mockovčák (22. 1. 1799 – 19. 9. 1885) sa narodil v Myjave a v Pezinku pôsobil ako evanjelický zborový farár. Vydal viacero svojich duchovných piesní a dve agendy – pohrebnú a na ostatné bohoslužobné výkony.
   Henrich Karol Mockovčák (1835 – 1870) bol synom Jána Mockovčáka. Takisto bol evanjelickým farárom, náboženským spisovateľom a prekladateľom. Písal v maďarčine.
Ján Teodor Mockovčák (29. 8. 1846 – 11. 4. 1897) bol tiež synom Jána Mockovčáka. Aj on si zvolil povolanie evanjelického duchovného. Pôsobil ako banskobystrický senior, vydal viacero náboženských publikácií.
Žarnovickí
Jozef Ľudovít Holuby (25. 3. 1836 – 15. 6. 1923)
Jozef Ľudovít Holuby (25. 3. 1836 – 15. 6. 1923) 


   Jozef Ľudovít Holuby (25. 3. 1836 – 15. 6. 1923) pochádzal z Lubiny a do Pezinka prišiel na odpočinok k dcére Božene, vydatej za Júliusa Žarnovického. J. Holuby bol evanjelickým farárom v Zemianskom Podhradí, kde sa venoval botanickej činnosti, v ktorej pokračoval aj v Pezinku. Je autorom troch herbárov a viacerých publikácií, z ktorých sú pre Pezinok dôležité najmä Črty z histórie mesta Pezinka.
   Július Žarnovický (2. 4. 1853 – 1. 5. 1917) sa narodil v Lazoch pod Makytou. Pôsobil ako evanjelický farár v Pezinku a bratislavský konsenior. Bol národovcom a je autorom náboženskej poézie a viacerých článkov. Našiel Komenského Informatórium školy materskej, ktoré rozšíril medzi slovenskými vzdelancami.
   Milan Žarnovický (25. 7. 1887 – 11. 4. 1959) bol synom Júliusa Žarnovického a po ňom nastúpil aj na miesto pezinského evanjelického farára a bratislavského seniora. Okrem náboženskej literatúry písal aj divadelné hry, z ktorých jednu, Na letovisku, uviedli členovia SND v roku 1933 v Bratislave i v Pezinku.
   Pavol Žarnovický (24. 4. 1890 – 20. 12. 1965) bol synom Júliusa a bratom Milana Žarnovického. Pôsobil ako lekár-dermatológ a dermatovenerológ a neskôr ako primár v Trnave. Spracoval životopisy rodiny Holubyovcov.
 
   Z ďalších osobností Pezinka, ktoré boli v príbuzenskom pomere, uvediem aspoň týchto: lekárnik, historik, múzejník a pezinský aktivista František Meissel (9. 1. 1837 – 28. 1. 1934) a jeho syn maliar-karikaturista August Meissel (1. 8. 1867 – ?), astronóm Ján Štohl (26. 7. 1932 – 21. 3. 1993) a jeho brat tajne vysvätený kňaz a väzeň pre vieru Augustín Štohl (24. 10. 1922 – 7. 1. 2001) a ich synovec Stanislav Štohl, vysokoškolský pedagóg, ktorého za kňaza vysvätil pápež Ján Pavol II. a bratanci Alfonz Šilhár (29. 8. 1930 – 7. 8. 1999) – saleziánsky kňaz a misionár v Austrálii a Štefan Šilhár (2. 7. 1932) – saleziánsky kňaz, univerzitný profesor a sprievodca pútnikov po Ríme. Iste medzi významné pezinské rodiny možno zaradiť šľachtické rody Pálffyovcov a grófov zo Svätého Jura a Pezinka.
 
Peter Sandtner
V budúcom čísle bude tématická strana zameraná na slávne pezinské rodiny zo súčasnosti.
 

Ohodnoťte článok: