Výberové konanie na prenájom

Február 2008 / Prečítané 2057 krát
MESTO PEZINOK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE  na prenájom

nebytového priestoru nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Radničnom nám. 7 v Pezinku, súpisné číslo 44, na parc. č. 4663/2, zast. plocha a nádvorie, podľa LV č. 4234 v k.ú. Pezinok, s predpokladaným termínom začatia nájmu dňom 1. 3. 2008. Konkrétne sa jedná o priestor na prízemí budovy s výhľadom na Radničné nám.:
– miestnosť č. 113 (kancelária), o výmere 22,80 m2.

Podmienky:
   1. Podanie písomnej prihlášky do výberového konania, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti ako hlavné kritériá výberu:
a) účel nájmu,
b) ponuka nájomného – uviesť formou sadzby nájomného Sk/m2/rok. Ponuka nájomného by mala byť na úrovni sadzieb uplatňovaných v súčasnosti v centrálnej zóne mesta Pezinok; minimálna výška nájmu je 3000 Sk/m2/rok (prevádzkové náklady, nie sú súčasťou nájmu),
c) doklady o spôsobilosti uchádzača na zamýšľané aktivity;
   2. Obhliadka prenajímaného priestoru je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je Ing. Ivan Dubek, ved. odd. správy majetku MsÚ, č.t. 033/ 6901 170;
   3. Prihlášku doručte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie budovy, č. dv. 15), v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom: Výberové konanie – NP Radničné 7;
   4. Lehota na podávanie prihlášok do výberového konania končí dňa 29. 2. 2008 o 11.00 hod.;
   5. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku do výberového konania, môžu byť prizvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou;
   6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie;
   7. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti;
   8. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s tým oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť;
   9. Na výberovom konaní sa nemôže zúčastniť subjekt, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre jeho nemajetnosť, je v likvidácii, alebo má nevysporiadané záväzky voči Mestu Pezinok;
   10. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
a) vykonania obhliadky nebytových priestorov: Ing. Ivan Dubek, ved. odd. správy majetku MsÚ, č. t. 033/ 6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk; obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode,
b) organizačných: Mgr. Renáta Gottschallová, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č.t. 033/6901121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk .
 
Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: