Spomíname

Február 2008 / Prečítané 2492 krát
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli okrúhle výročie smrti nášho drahého otca a dedka
Štefana STRNISKA.
Už 50 rokov spíš večným snom, tmavý hrob je Ti domovom. Nič viac ti už nemôžeme dať, len kyticu kvetov na hrob a s láskou spomínať.
Dcéry Irma, Valika a Anka s rodinami.

 

 

Dňa 5. januára 2008 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho otca, svokra a dedka
Jozefa KANKU.
S láskou spomínajú synovia s rodinami.
Dňa 5. 1. 2008 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia našej drahej mamy a starej mamy
Júlie ZBUDILOVEJ.
S láskou spomínajú synovia Juraj a Dušan s rodinami.

 

 

Dňa 8. 1. 2008 sme si pripomenuli 9 rokov od úmrtia otca a dedka
Vincenta ČAJKOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
Dňa 14. januára 2008 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Benjamína KOPÁČIKA.
S láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami.

 

 

Dňa 19. 1. 2008 sme si pripomenuli 3. výročie, kedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamka a babka
Irena SYNÁKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti s rodinami
ako i ostatná smútiaca rodina.
Dňa 20. 1. 2008 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, otec, dedko
Ivan KOSTEREC
a zároveň sme si 21. 1. 2008 pripomenuli
 jeho nedožité 60. narodeniny.
S láskou spomína milovaná rodina.

 

 

Je taká chvíľa. Skončí sa život, začne spomienka na teba. Vytryskne zo srdca ako utajený prameň a rozlieva sa do dní.
Dňa 25. januára 2008 uplynulo 25 rokov od smrti
Ing. Dušana HALÁKA.
S láskou spomínajú manželka s deťmi a sestra s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 28. 1. 2008 uplynulo 20 rokov, čo od nás navždy odišla naša drahá a milovaná mama a babka
Anna ZMAJKOVIČOVÁ.
Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Smrť prišla nečakane, nestihli sme Jej už nič povedať. Môžeme len kytičku kvetov na hrob dať, s láskou, úctou a veľkou vďakou na Ňu spomínať.
Dcéry Ľudmila, Gabriela, syn Ján s rodinami.

 

 

Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, spokojný spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 8. 3. 2008 uplynú 2 roky, čo nás náhle opustila naša milovaná manželka, mamička, svokra, babka, sestra a švagriná
Štefánia KADLÍČKOVÁ.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéra Mária s rodinou, sestra Štvrtecká s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Dňa 8. 2. 2008 uplynuli štyri roky, čo nás opustil náš drahý
Severín SANDTNER.
V krásnych spomienkach si, Sevo, stále s nami!
S láskou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manželka,
deti a ostatná rodina.

 

 

Dňa 10. 2. 2008 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Jozefa ZÁRUBU.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéry s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 31. 12. 2007 sme si pripomenuli 17 rokov od smrti
našej dcérky a vnučky
Editky CEHLÁROVEJ.
S láskou spomínajú otec, babička a ostatná rodina.

 

 

Dňa 2. 2. 2008 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil
drahý otec a dedko
Ján PONIŠT.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 17. februára 2008 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec, svokor, starý otec a prastarý otec
Eduard VYDRA.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami.

 

 

Dňa 19. 2. 2008 sme si pripomenuli 14. výročie tragickej smrti
 našej drahej dcéry
 Silvie  BELANSKEJ.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú rodičia a brat s rodinou.
Aj keď nie si medzi nami, denne žiješ v srdciach s nami.
Dňa 22. 2. 2008 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička, babička a prababička
Brigitka BALÁŽOVÁ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú jej s nami tichú spomienku. Manžel s rodinou.

 

Dňa 2. 2. 2008 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia
drahého otca a brata
Ľubomíra DURIŠA.
S láskou spomína syn s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

 

 

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 28. februára 2008 uplynie 6 bolestných rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
svokor a deduško, staviteľ
 Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.
Dňa 6. 3. 2008 si pripomenieme smutné 1. výročie
nečakaného odchodu nášho drahého
Mirka KOLLÁRA.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
 v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Ďakujem všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Milka s rodinou.

 

 

Dňa 9. 2. 2008 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá manželka, mamička a babička
Anastázia BOHUNOVÁ,
rod. Kothajová.
S láskou spomínajú manžel Cyril a deti s rodinami.
Dňa 6. 2. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
 Jozef  WITTGRÚBER
z Pezinka.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami.

 


Ohodnoťte článok: