Na jarné upratovanie budú veľkokapacitné kontajnery

Február 2008 / Prečítané 2380 krát
   Vážení občania, počas jarného upratovania a jarných prác Mesto Pezinok zabezpečilo 22 ks veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozostavené v dvoch termínoch: 3. až 9. marca a druhý raz 19. až 25. mája. Stanovištia ich uloženia budú vyznačené na mapke v úradných tabuliach a na internetovej stránke mesta Pezinok, alebo sa informujte na Mestskom úrade na oddelení životného prostredia, tel. č. 6901 150.
   Do kontajnerov nedávajte odpad s obsahom škodlivín napr. žiarivky, farby, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky a podobne. Na celoročný zber odpadu s obsahom škodlivín vám slúži zberné miesto na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas.
   Dôrazne žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali biologický odpad. Révy a konáre sa nesmú ukladať na skládku. Tento odpad uložte na voľnú plochu ku kontajnerom. Medzi bioodpad nepatrí drevo lakované, morené alebo inak upravené, napr. starý nábytok. Je to veľkoobjemový odpad patriaci do kontajnerov. 
 
(OM-OŽP)