Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Február 2008 / Prečítané 2060 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v zrekonštruovanej budove na Radničnom nám. č. 9 v Pezinku, súpisné číslo 41, na parc. č. 4662/1, 4662/2 zast. plochy a nádvoria, podľa LV č. 4234 v k.ú. Pezinok, s predpokladaným termínom začatia nájmu dňom 1. 9. 2008 (definitívny termín začatia nájmu bude daný momentom odovzdania budovy do užívania po jej rekonštrukcii). Konkrétne sa jedná o tieto priestory:


1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
– miestnosť č. 119, 120 (predajňa 65,42 m2, sklad 25,74 m2),
spolu o výmere 91,16 m2,
– miestnosť č. 126 (predajňa)
o výmere 21,13 m2,
– miestnosť č. 127, 128 (sklad 26,13 m2, predajňa 67,23 m2)
spolu o výmere 93,36 m2.

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE
– miestnosť č. 214 o výmere 21,39 m2,
– miestnosť č. 215 o výmere 23,12 m2,
– miestnosť č. 216 o výmere 43,16 m2,
– miestnosť č. 218 o výmere 25,68 m2,
– miestnosť č. 219 o výmere 45,25 m2,
– miestnosť č. 225 o výmere 30,67 m2,
– miestnosť č. 229 o výmere 60,55 m2,
– miestnosť č. 230 o výmere 56,66 m2,
Vo všetkých prípadoch ide o kancelárie.

3. NADZEMNÉ PODLAŽIE
– miestnosť č. 304 o výmere 31,52 m2,
– miestnosť č. 305 o výmere 33,06 m2,
– miestnosť č. 306 o výmere 48,60 m2,
– miestnosť č. 307 o výmere 40,32 m2,
– miestnosť č. 314 o výmere 33,88 m2,
– miestnosť č. 319 o výmere 65,37 m2,
– miestnosť č. 320 o výmere 59,00 m2.
Vo všetkých prípadoch ide o kancelárie.

Podmienky:
1. Podanie písomnej prihlášky do výberového konania, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti ako hlavné kritériá výberu:
a) účel nájmu
b) ponuka nájomného – uviesť formou sadzby nájomného Sk/m2/rok. Ponuka nájomného by mala byť na úrovni sadzieb uplatňovaných v súčasnosti v centrálnej zóne mesta Pezinok; minimálna výška nájmu je 3000 Sk/m2/rok (prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájmu)
c) doklady o spôsobilosti uchádzača na zamýšľané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je Ing. Ivan Dubek, ved. odd. správy majetku MsÚ, č. t. 033/ 6901 170.
3. Prihlášku doručte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie budovy, č. dv. 15), v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom: Výberové konanie – NP Radničné 9.
4. Lehota na podávanie prihlášok do výberového konania končí dňa 31. 3.2008 o 11.00 hod.
5. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku do výberového konania, môžu byť prizvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
7. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
8. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s tým oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.
9. Na výberovom konaní sa nemôže zúčastniť subjekt, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre jeho nemajetnosť, je v likvidácii, alebo má nevysporiadané záväzky voči Mestu Pezinok.
10. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
a)vykonania obhliadky nebytových priestorov: Ing. Ivan Dubek, ved. odd. správy majetku MsÚ, č. t. 033/6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk,, obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode,
b) organizačných: Mgr. Renáta Gottschallová, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č. t. 033/6901121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk .
 
Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: