Z rokovania februárového mestského zastupiteľstva

Február 2008 / Prečítané 2141 krát
 V piatok 15. februára sa uskutočnilo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. O tomto rokovaní sme sa pozhovárali s primátorom Oliverom Solgom.

l Pán primátor, o ktorých dôležitých bodoch ste rokovali?
,,Myslím si, že v týchto dňoch bola pre nás, Pezinčanov, vôbec najdôležitejšia téma budovania skládky odpadov v Novej jame. K tomuto mestské zastupiteľstvo prijalo jednomyseľné nesúhlasné stanovisko (pozn. redakcie – uverejňujeme ho na 1. str.). Poslanci schválili tiež veľmi dôležitý materiál – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ,mesta, ktorý nám otvára dvere k čerpaniu eurofondov. Ďalej sme vyhodnotili koncepciu cestovného ruchu a komunikačnú stratégiu mesta. Dôležitým bodom bolo aj schválenie finančných príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť vo výške 4 miliónov. Poslanci vzali na vedomie informáciu o tzv. nepriamej podpore, ktorá sa viaže na uhrádzanie energií, údržbu športovísk, cenu vstupného na plavárni, na podujatia Pezinského kultúrneho centra, bezplatné zapožičiavanie priestorov a iné. Táto suma sa dá vyčísliť už v desiatkach miliónov korún."
l Na programe bola aj ,,horúca" téma – zvyšovanie platu primátorovi a viceprimátorovi...
,,Nerobí mi problém odpovedať ani na túto tému. Nemám čo skrývať. Plat primátora sa vypočítava zo zákona podľa počtu obyvateľov. V našom prípade je to 7. platová stupnica, mesačná mzda primátora je 3,21 násobkom mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Toto sa každý rok mení. Poslanci môžu svojím rozhodnutím plat primátora zvýšiť až na dvojnásobok, v prípade viceprimátora maximálne o 50 percent. Ja som ho mal, tak ako môj predchodca, po celých päť rokov primátorovania navýšený o 50 percent a teraz po prvýkrát bol návrh na zvýšenie na 80 percent, vzhľadom na veľmi dobré výsledky, ktoré Mesto dosahuje vo všetkých oblastiach, s prihliadnutím na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Tento návrh poslanci zamietli, zvýšili plat len viceprimátorovi. Dvakrát do roka mi ešte poslanci môžu schváliť polročnú odmenu – jej výška závisí od ich rozhodnutia. Ale k tomu najdôležitejšiemu a to je výška platu primátora. Na môj bankový účet mi chodí mesačne 61 tisíc korún, výplatnú pásku môžem na požiadanie predložiť. Pracujem však ,,šesť týždňov" v mesiaci, mám 90 – 100 hodín nadčasov. Pracujem vo večerných hodinách, v sobotu a nedeľu sú podujatia, na ktorých musím byť. Ostatné ,,výhody", riziká a zodpovednosť radšej nespomínam. Ubezpečil som poslancov, že nie som milionár, ani som si počas svojho primátorovania nepostavil dom, nezískal pozemok ani byt, ani žiadne iné výhody. Ani nikto z mojej rodiny. Nemám žiadne iné zdroje príjmov alebo účasť na nejakom podnikaní. Takže to, či je môj plat malý, veľký alebo úmerný vykonanej práci nechám na posúdenie ľuďom, nech si urobia vlastný názor."
l Prerokovali ste aj petíciu obyvateľov Muškátu, ktorých zástupcovia sa na zasadnutí osobne zúčastnili.
,,Na tomto sídlisku ide o dva hlavné problémy. Je to dostavba bytového domu Zelený dvor (trvá od roku 1998) a novostavba bytového domu Pegas na Silvánovej ulici. Obidve stavby sú síce legálne, ale budú ovplyvňovať kvalitu bývania a vyvolajú ďalšie problémy s parkovaním a iné. Obidve stavby, v štádiu záväzných rozhodnutí, už nemožno zastaviť ani zrušiť. Obyvatelia Muškátu II. to ani nežiadajú. Chcú však, aby bola vypracovaná štúdia a do nej boli zapracované všetky ich požiadavky a jasne určené regulatívy. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že tak urobí a dalo pracovníkom mestského úradu úlohu objednať vypracovanie štúdie. V obidvoch prípadoch však v minulosti MsZ rozhodlo o odpredaji pozemkov pod stavbami a poznalo účel predaja. Stavby boli prerokované aj v Komisii územného rozvoja a v tomto štádiu nikto neprotestoval. Je chybou, že nedošlo aj zo strany poslancov ku komunikácii s občanmi, a tak nemohli byť akceptované ich pripomienky. Je to pre mňa osobne a iste aj pre poslancov poučenie do budúcnosti. Odteraz budeme vždy, aj cez váš časopis, informovať občanov o chystanej výstavbe a žiadať ich vyjadrenie."
 
(mo)

Ohodnoťte článok: