Stanovisko mestského zastupiteľstva k vybudovaniu skládky odpadov

Február 2008 / Prečítané 1864 krát
   Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 15. februára 2008 prijalo k vybudovaniu skládky odpadov v lokalite Nová jama v Pezinku toto stanovisko:
– odmietame rozhodnutia štátnych orgánov, konkrétne Krajského stavebného úradu v Bratislave a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktoré vydali kladné stanoviská k vybudovaniu skládky, pričom podľa nášho názoru porušili niektoré zákonné normy a právne predpisy. Nimi vydané Územné rozhodnutie nerepšektovalo Územný plán mesta Pezinok ani oprávnené námietky štatutárnych zástupcov mesta, Stavebného úradu a občanov mesta a toto rozhodnutie im nebolo sprístupnené;
– trváme na tom, aby bol štátnymi orgánmi akceptovaný Územný plán mesta tak, ako bol schválený poslancami Mestského zastupiteľstva v rámci zmien a doplnkov v r. 2002, a aby bolo akceptované aj rozhodnutie MsZ z januára 2005, ktorým odmietli preklasifikovať lokalitu Novej jamy na skládku odpadov;
– nesúhlasíme s vybudovaním skládky odpadov, ktorá by mala svojou blízkosťou k obytným zónam dokázateľne negatívne vplyvy na zdravie obyvateľov mesta a okolia, na životné prostredie a riešila by najmä problém uloženia odpadu z Bratislavy;
– schvaľujeme a podporujeme právne úkony, ktoré doteraz urobili predstavitelia Mesta a vyjadrujeme im plnú podporu pri realizácii ďalších nevyhnutných krokov vedúcich k zabráneniu legalizácie a vybudovania skládky;
– v plnej miere podporujeme občiansku iniciatívu a angažovanosť občanov Pezinka vystupujúcich proti skládke odpadov.
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku Mgr. Oliver Solga primátor mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: