Samospráva a rodina

Január 2008 / Prečítané 2110 krát
   Samospráva realizuje svoju rodinnú politiku v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, cirkevnými spoločenstvami a jednotlivými občanmi. Pomocnú ruku v oblasti sociálnej starostlivosti podáva najmä rodinám nefunkčným, zlyhávajúcim a sociálne slabým. Týmto venuje zvýšenú pozornosť najmä formou návštev. V roku 2007 ich bolo uskutočnených 71. Na zmiernenie rôznych ťažkostí im samospráva poskytuje okrem poradenstva aj finančnú a materiálnu pomoc formou jednorázových finančných a vecných výpomocí. V roku 2007 bolo z mestského rozpočtu na tento účel vynaložených 217 tisíc Sk.
Rodina v Programovom  vyhlásení MsZ na obdobie rokov 2006 – 2010:
 – postavíme 50 mestských bytov pre mladé rodiny a dôchodcov;
– zameriame sa na vyhľadávanie a pomoc sociálne odkázaným rodinám.
Rodiny v Pezinku v číslach
– počet rodín v sociálnej núdzi: 80, z toho 20 rómskych
– počet rodín poberajúcich dávky v hmotnej núdzi: 39, z toho 18 rómskych
– počet viacpočetných rodín (nad 4 deti): 10
Základné právne normy týkajúce sa rodiny
– Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
– Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane a o sociálnej kuratele
– Zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci
– Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
Povedali slávni o rodine
 ,,Štát sa má točiť okolo rodiny a nie rodina okolo štátu" (prof. Zampetti, Miláno);
,,Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja" (Benedikt XVI.);
,,Bez rodiny sa človek chveje od zimy v nekonečnom vesmíre"  (André Maurois).
Kto môže v Pezinku  odkázaným rodinám pomôcť:
 – Mestský úrad, oddelenie školstva a sociálnych vecí, Radničné nám. 7, Pezinok, tel. 6901 130, e-mail: minarovicova.renata@msupezinok.sk , Mgr. Renáta Minarovičová;
– Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Moyzesova 2, Pezinok, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, tel. 6902 643, Mgr. Jaslovská.
 
Harmonogram tematických strán Pezinčana venovaných kampani Pezinok – mesto  priateľské k rodine v roku 2008:
január Program kampane, základné informácie o rodine, čo robí samospráva mesta Pezinok pre rodinu, základná ,,rodinná" štatistika, harmonogram kampane;
február Pezinské rodiny – slávne rodiny z histórie;
marec Pezinské rodiny – slávne rodiny zo súčasnosti;
apríl Rómske rodiny, národnostne zmiešané rodiny;
máj Deň rodín;
jún Predstavenie činnosti centra pre rodinu – Pezinok;
júl Rodinné firmy v Pezinku;
august Uverejnenie najlepších príspevkov na tému Čo pre mňa znamená rodina;
september Rodina v kríze;
október Pestúnska starostlivosť;
november výsledky prieskumu verejnej mienky zameraného na podmienky života rodín v Pezinku;
december vyhodnotenie kampane.