Pezinok – mesto priateľské k rodine

Január 2008 / Prečítané 1640 krát
   Už po štvrtý rok samospráva mesta Pezinka v rámci svojej komunikačnej stratégie vyhlasuje novú komunikačnú kampaň. Na prahu roku 2008 je jej cieľovou skupinou – rodina. Je zameraná na zlepšenie informovanosti verejnosti a sústreďuje pozornosť na riešenie problémov v predmetnej oblasti. Pojem ,,rodina" bude v centre pozornosti nielen časopisu Pezinčan, ale aj práce miestnej samosprávy.

Silu rodiny znásobuje láska, úcta a trpezlivosť
   Dôležitosť rodiny a jej vnútorná sila sa nedá ničím nahradiť. To potvrdí každý kto má alebo mal možnosť spoznať vnútornú silu rodiny. O tejto sile vedia najlepšie tí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Vnútornú silu v rodine znásobuje láska, vzájomná úcta a trpezlivosť. V rodinách, kde tieto veci fungujú, sa ľahšie prekonávajú rôzne životné prekážky, pretože členovia rodiny sa navzájom povzbudzujú a pomáhajú si.
   V rodinách, kde vládne vzájomná úcta, najmä úcta k staršej generácii, sa tradície a múdrosť starších prenášajú z pokolenia na pokolenie. V takýchto rodinách rodičia učia svoje deti, tak ako učili starší rodičia ich, viesť od vecí jednoduchých k zložitým s trpezlivosťou a láskou, nikdy nie násilím a s nenávisťou. Ak chceme niekoho doviesť do cieľa, nenaháňame ho, nebijeme. Naši starí rodičia nás múdrosťou a láskou viedli k činom, kráčali pred nami a lákali nás za sebou.
   Stisk a teplo podanej ruky nech je symbolom nielen v kresťanských rodinách, ale najmä v tých, kde často podávanú ruku odmietajú. Tu je potrebná trpezlivosť, láska k blížnemu a sila prekonať tieto rozdiely, v rodine i v celej spoločnosti.
   Dnešná rodina je silne ovplyvňovaná pôsobením sociálneho prostredia, v ktorom žije. Pre plnenie svojich funkcií rodina potrebuje mať vytvorené určité rámcové legislatívne, ekonomické, sociálne a kultúrne podmienky. Za predpokladu, že ich má štátom vytvorené, je schopná uplatniť svoju zodpovednosť za seba a za budúcnosť všetkých svojich členov, najmä detí.
 
 

Ohodnoťte článok: