Spomíname

Január 2008 / Prečítané 2580 krát
Dňa 15. 1. 2008 sme si pripomenuli nedožitých 62 rokov
 nášho drahého
Ivana PESSELA.
S láskou a smútkom zažíhame sviečku spomienok. Mama, manželka, deti a súrodenci s rodinami.
 
  Dňa 15. 11. 2007 sme si pripomenuli nedožitých 75 rokov
 nášho drahého otca, dedka, brata, švagra
Alfréda HUBRICHA.
S láskou spomínajú deti s rodinami a známi.
Dňa 25. 11. 2007 sme si pripomenuli 2. výročie od smrti
nášho manžela, otca, brata, strýka, švagra
Ladislava ŠIKULU.
S láskou spomínajú manželka so synom a ostatná smútiaca rodina.
 
  Mala som vás všetkých rada, chcela som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musela som vás opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 25. 11. 2007 sme si pripomenuli, že uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička, sestra
Janka SLAMKOVÁ.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú dcéra Janka a syn Mirko, manžel Eduard, sestra Berta a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, prosíme vás, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme všetkým.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otec za všetkých nás.
Dňa 30. 11. 2007 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko
Benedikt CÍFERSKÝ.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
 
  Dňa 2. decembra 2007 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil
 náš milovaný otec a dedko
Rudolf MARKE
z Grinavy.
S láskou a úctou spomína dcéra Eva a vnuk Martin.
Dňa 2. decembra 2007 sme si pripomenuli 5. výročie tragickej smrti našej drahej
Karolíny VIOLOVEJ,
rod. Václavovej.
Dňa 15. januára 2008 sme si pripomenuli jej nedožité 75. narodeniny. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 Manžel Ignác a dcéra Betka s rodinou.
 
  Dňa 14. 12. 2007 uplynulo 5 rokov od smrti
Jozefa HLAVAČKU.
S láskou spomína manželka, rodina z Malaciek a priatelia.
Dňa 15. 12. 2007 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
František KANKA.
S láskou spomínajú manželka Anna-Mária, syn Dušan, dcéra Gabika a vnučka Kamilka.
 
  Dňa 30. 9. 2007 sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov našej mamy, babky, prababky
Margity HUBRICHOVEJ.
Dňa 16. 12. 2007 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý, milovaný syn, otec, brat a manžel
Marek ŠURAN.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 17. 12. 2007 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 2. 1. 2008 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Jaroslav ŠINDLER.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 1. 1. 2008 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš otec
Štefan BAĎURA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 Syn Peter s rodinou.
Len kyticu kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 3. januára 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Karol LISÝ.
S láskou spomínajú manželka Terézia, dcéry Vierka, Alenka a syn Kajo s rodinami. Pripája sa švagriná Agi s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 17. januára 2008 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš manžel,
dedko a pradedko
Ján NOVÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku. Manželka, syn a dcéra s rodinami.
Spomienky na teba ostanú navždy živé.
Dňa 17. januára 2008 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila pani
Hermína HALÁKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra s manželom, nevesta, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 22. 1. 2008 sme si pripomenuli 3. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka, babka
Hermínka SKOVAJSOVÁ.
S láskou spomína manžel, syn s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme všetkým.
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
Dňa 28.1. 2008 uplynie rok odvtedy,
čo si Boh nečakane povolal nášho drahého
Jána OKATÉHO.
Prosíme všetkých, čo ho mali radi, aby mu venovali tichú spomienku a modlitbu. Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 2. 1. 2008 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný
Miško Rudolf KOSTKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka s rodinou.
Dňa 27. 1. 2008 uplynie 10 rokov, čo nás opustil náš otec,
dedko a pradedko
Jozef PEKÁR.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra Veronika a syn Gabriel s rodinou.
 

Ohodnoťte článok: