Máte spisovateľské ambície?

December 2007 / Prečítané 1458 krát
  Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasujú 16. ročník literárnej súťaže O cenu primátora Pezinka.
   Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a študenti stredných škôl na území mesta alebo ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo, musia byť pôvodné, môžu mať pôvod v písomných kontrolných prácach. Podmienkou zaradenia do hodnotenia je doručenie súťažných prác v troch na počítači písaných exemplároch v slovenskom jazyku do 31. 3. 2008 na adresu Kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok. Súťaž je anonymná, pri každom texte treba uviesť namiesto mena a adresy heslo. V priloženej zalepenej obálke, označenej rovnakým heslom, sa uvedie meno autora, jeho adresa, dátum narodenia a škola, ktorú navštevuje. Stredoškoláci pripoja k heslu symbol ,,SŠ", žiaci základných škôl symbol ,,ZŠ". Obálky s heslami budú otvorené až po vyhodnotení súťaže.
Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota vymenovaná primátorom mesta. Súťaž sa hodnotí osobitne v každej kategórii ZŠ a SŠ v žánroch poézia a próza. Všetky vyhodnotené súťažné práce budú odmenené vecnou cenou. Najlepšie práce budú uverejnené v mesačníku Pezinčan a na www.pezinok.sk.
   Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže O cenu primátora Pezinka sa uskutoční 28. 5. 2008 v obradnej sieni Mestského úradu. Organizačným zabezpečením súťaže je poverená Daniela Debnárová z Kultúrneho centra, Holubyho 42, tel. 033/641 3933.
 
(EL)

Ohodnoťte článok: