Dane a poplatky po novom

December 2007 / Prečítané 2173 krát
    Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 7.decembra, viac ako trojpätinovou väčšinou schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V niektorých prípadoch pristúpilo k závažnému rozhodnutiu ich zvýšenia, čo súvisí najmä s infláciou, zvyšovaním cien v štátnom i súkromnom sektore ako i s naším prechodom na euro.
   Najviac sa našich občanov dotkne zvýšenie poplatkov za odvoz a uloženie odpadov a to z dnešných 438 Sk pre rodinné domy na 767 Sk a v bytových domoch z dnešných 537 Sk na 876 Sk. Tieto ceny budú platiť len prvý polrok 2008. Po definitívnom výbere novej skládky bude v druhom polroku stanovená nová cena. Dôvodom zvýšenia ceny za odpad je najmä uzatvorenie skládky v Starej jame v Pezinku a odvoz odpadu na Dubovú. Rozdiel v cene za mesiac november a december tohto roka (zvýšila sa vzdialenosťou skládky na Dubovej) ešte uhradí mesto. Mesto okrem poplatku od občanov zaplatí zo svojho rozpočtu 1,2 mil. Sk na činnosti spojené s likvidáciou a uložením odpadu, ktoré vyplývajú zo zákona. Cena sa zvyšuje aj z toho dôvodu, že doteraz Mesto „dorovnávalo“ rozdiel medzi reálnymi nákladmi a poplatkami od občanov z peňazí, ktoré získalo z poplatku za uloženie odpadu na území mesta, teda od Pezinských tehelní. Táto suma činila napr. v roku 2006 skoro 3,5 mil. Sk a v tomto roku bude ešte podstatne vyššia. Okrem toho Mesto dávalo zo svojho rozpočtu približne 3 milióny korún za zber do veľkokapacitných kontajnerov na jar a jeseň a iné činnosti spojené s odpadom. V budúcom roku budú umiestnené kontajnery dokonca štyrikrát, aby sa pre občanov suplovala doterajšia možnosť vozenia do Starej jamy a obmedzili sa čierne skládky. Peniaze za skládkovanie na území mesta boli tiež vložené do fondu životného prostredia a boli čerpané v súlade so zákonom zase len na životné prostredie.
   V tejto súvislosti chceme vyvrátiť dezinformácie, v ktorých sa tvrdí, že sú mestá, ktoré na odpade zarábajú. To zákon nedovoľuje. Zákonom stanovená je aj horná hranice poplatku od občana a tá je 1024 Sk. Pri porovnávaní výšky poplatku v Pezinku s porovnateľnými mestami (počtom obyvateľov, ale aj ekonomickou vyspelosťou, mierou nezamestnanosti či kúpnou silou obyvateľov, atď.) zistíme, že doterajšie poplatky boli neúmerne nízke. Napr.vo Svätom Jure je poplatok 750 Sk, v Senici 618 Sk, pritom vozia na vlastnú mestskú skládku! Na internete si možno na webových stránkach jednotlivých miest tieto poplatky veľmi ľahko porovnať s našimi.
Neposledným podporným faktom bolo i tvrdenie ekologických aktivistov, že občania sú pripravení platiť za odpad viac, ak to bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a v katastri mesta sa neotvorí ďalšia skládka.
   V prípade návrhu sadzieb mestských daní sa vychádzalo zo skutočnosti, že sadzby daní zo stavieb, bytov, nebytových priestorov ako aj pozemkov boli približne na rovnakej úrovni od roku 2005 – odkedy sa zákonom č. 582/2004 Z.z. úplne novým spôsobom začalo pojednávať o spôsobe priznávania, vyrubovania a platenia miestnych daní a poplatkov.
   Návrhom sa schválilo zvýšenie o 1 Sk dane za stavby na bývanie  včítane stavieb tvoriacich príslušenstvo k hlavnej stavbe. Po prepočte sa v priemere za rodinný dom o výmere cca 100 m2 s dvorom o výmere 500 m2 zvýši ročná daň o 130 Sk, pri bytoch v priemernej výmere 70 m2 je to zvýšenie ročnej dane o 70 Sk. Daň za garáže, rekreačné a záhradné chaty bola zvýšená o 5 Sk za m2. Najväčšie navýšenie dane je u stavieb slúžiacich na pôdohospodársku produkciu, priemyselné stavby a stavby na podnikateľskú, zárobkovú, skladovaciu a administratívnu činnosť – od 5 do 20 Sk za m2 podnikateľských objektov.
   Treba mať na zreteli, že z výnosov miestnych daní mesto okrem iného hradí všetky náklady spojené s údržbou miestnych komunikácií, vrátane zimnej údržby, starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihriská, verejné osvetlenie, služby mestskej polície. Toto sú všetko náklady, ktoré prispievajú k tomu, že Mesto Pezinok má v rámci hodnotenia Slovenska vysoký štandard na bývanie a nepriamo sa tým zvyšuje aj cena všetkých nehnuteľností v našom meste.

Oddelenie pre styk s verejnosťou a médiami
 

Ohodnoťte článok: