Zberné miesto nebezpečných odpadov

December 2007 / Prečítané 1474 krát
   Za takmer tri roky fungovania Zberného miesta nebezpečných odpadov sa toto zariadenie dostalo do povedomia mnohých občanov. Využívajú ho, o čom svedčí množstvo zlikvidovaného nebezpečného odpadu. Pre informáciu zopakujeme základné fakty:
– Zberné miesto sa nachádza na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas s.r.o.;
– slúži na zber nebezpečných odpadov, ako sú žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty;
– slúži všetkým občanom Pezinka bez poplatku s výnimkou fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktorí si musia zabezpečiť likvidáciu nebezpečných odpadov na vlastné náklady.
   Upozorňujeme občanov, ktorí donášajú nebezpečný odpad, aby ho nosili v originálnych obaloch kvôli identifikácii! Ak odberateľ nebezpečných odpadov nevie z obalu určiť o akú látku sa jedná, musí vykonať chemickú analýzu, čo stojí Mesto (a teda aj občanov) nemalé peniaze.
 (OM – OŽP)

Ohodnoťte článok: