Mesto má rozpočet na budúci rok

December 2007 / Prečítané 1994 krát
   Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili rozpočet Mesta Pezinka na rok 2008.
   V príjmovej časti rozpočtu sa uvažuje so sumou vyše 391 miliónov korún. Z toho sú: takmer 83 mil. miestne dane a poplatky, 47 mil. výnosy z majetku (nájomné, predaj majetku), 132 mil. podielové dane (daň z príjmu fyzických osôb), 63 mil. príjmy od štátu na školstvo.
   Vo výdavkovej časti sa uvažuje so sumou takmer 383 mil. Sk. Z toho sú: 12 mil. doprava (opravy a údržba miestnych komunikácií, rekonštrukcie a výstavba ciest), 8 mil. životné prostredie (údržba zelene, detských ihrísk), 29 mil. odpadové hospodárstvo (likvidácia odpadov, uloženie odpadu, opravy kanalizácie), 41 mil. výstavba (projektová dokumentácia, parkoviská, chodníky, bytová výstavba, rekonštrukcia budovy na Radničnom nám. č. 9, kanalizácia Za koníčkom, nákup pozemkov a budov), 8. mil. verejné osvetlenie, 7 mil. služby (čistenie mesta, zimná údržba, cintorínske služby), 12 mil. sociálna starostlivosť (kluby dôchodcov, jedáleň, terénna opatrovateľská služba, jednorázové dávky soc. pomoci, nocľaháreň), 5 mil. šport (podpora šport. aktivít, budovanie miniihrísk, opravy zariadení), 11 mil. kultúra (príspevky na kultúrne podujatia, pre KC, informačné centrum, mestské múzeum, pamiatková starostlivosť), 5 mil. cestovný ruch (propagácia mesta a iné), 3,8 mil. vysielacie a vydavateľské služby (TV Pezinok, Pezinčan), 19,3 mil. správa úradu a prevádzka budov (majetok mesta), 36 mil. ľudské zdroje (mzdy, odmeny, poistné – MsZ a mestský úrad), 17 mil. grantový program (projekty GIS, Bezbariérový areál, Kollárova ul. a iné), 16 mil. mestská polícia (bežné a kapitálové výdavky), 62 mil. školstvo (bežné a kapitálové výdavky), 9,6 mil. Mestský podnik služieb (príspevok na činnosť, výmena okien), 390 tis. Mestské zdravotnícke stredisko (výmena dverí a okien, projektová dokumentácia), 1,6 mil. splátky úverov, 68 mil. výdavky na prenesený výkon štátnej správy (školy, školský úrad, matričný úrad, zariadenie opatrovateľskej služby, stavebný úrad).

 (r)

Ohodnoťte článok: