Dôležité rozhodnutia na zasadnutí MsZ

December 2007 / Prečítané 2024 krát
    V piatok 7. decembra sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku zišli na poslednom riadnom tohtoročnom zasadnutí. Na programe mali takmer štyridsať bodov, z nich najdôležitejšie boli tie, ktoré sa týkali rozhodnutí v ekonomickej oblasti.
   Informáciu o plnení rozpočtu Mesta za trištvrte roka zobrali poslanci na vedomie bez pripomienok. Plnenie príjmov bolo 72,93 percent, výdavkov 63,36 percent.
   Poslanci nemali pripomienky ani k návrhu VZN č. 13/2007 o mestskej polícii, ktoré upravuje spoločenský, právny, organizačný, materiálny a technický rámec poriadkového útvaru Mesta Pezinka.
   Živú diskusiu vyvolal návrh VZN č. 14/2007 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady. Nové VZN obsahuje zvýšenie sadzieb dane (odôvodnenie: niektoré sadzby za nehnuteľnosti sa dlhší čas nezvyšovali) i poplatku za odpad (je potrebné doň premietnuť náklady za vývoz odpadu na inú skládku mimo Pezinka a výpadok príjmu do rozpočtu za ukladanie odpadov na pezinskej skládke). Za návrh hlasovalo 17 poslancov, 3 boli proti a 3 sa zdržali.
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh VZN č. 15/2007 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Nové VZN upravuje výšku úhrad za stravu, opatrovateľskú službu i poskytované služby v Nocľahárni.
   Poslanci zobrali na vedomie vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky za 2. polrok. Následne schválili polročné odmeny primátora (40% súčtu platov za hodnotené obdobie), zástupcu primátora (40%) a hlavnej kontrolórky (30%).
   MsZ schválilo návrh rozpočtov Mestského múzea, Mestského podniku služieb, finančného plánu TV Pezinok a Mestského zdravotníckeho strediska v Pezinku na rok 2008.
   Poslanci schválili zriadenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, ktorá bude miesto doterajšieho Kultúrneho centra Pezinok.
   MsZ schválilo nový organizačný poriadok, návrh novej organizačnej štruktúry a podpisový poriadok MsÚ.
   Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2008. Zobrali na vedomie správu z vykonanej kontroly ÚPN Mesta Pezinok a schválili plán práce Mestskej rady a MsZ na rok 2008.
   Mestské zastupiteľstvo schválilo poslanecký návrh, aby bol do programu januárového zasadnutia zaradený osobitný bod, ktorý sa bude týkať petície občanov ohľadom výstavby na Muškáte. Na toto rokovanie sa presúva i informácia o stave pasportizácie Mesta.
(mo)

Ohodnoťte článok: