Poslanci o rozpočtoch a odpadoch

Október 2007 / Prečítané 2137 krát
   V piatok 12. októbra, prvýkrát po letných prázdninách, sa uskutočnilo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hlavnými bodmi rokovania boli informácie o plnení rozpočtu Mesta a mestských firiem za prvých šesť mesiacov roka a návrh na skládkovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO) po uzatvorení skládky Stará jama. Zasadnutie viedol zástupca primátora Ing. Ján Čech.
   V úvode poslanci požadovali bližšie informácie k správe o činnosti mestského úradu a hlavnej kontrolórky. Potom zobrali na vedomie bez pripomienok správy o hospodárení za 1. polrok Mesta Pezinka, Mestského múzea, Kultúrneho centra, Mestského podniku služieb, TV Pezinok, Podniku bytových služieb a Mestského zdravotníckeho strediska. Oboznámili sa s vyhodnotením plnenia uznesení MsZ za 1. polrok 2007, ktoré predložila hlavná kontrolórka Ing. Jarmila Volnerová a zaoberali sa realizáciou verejnoprospešných služieb, ktoré pre Mesto zabezpečujú zmluvní partneri – Petmas a Záhradnícke a cintorínske služby.
   Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Dohody o zriadení spoločného školského obvodu medzi Mestom Pezinkom a Obcou Viničné a prijatým VZN č. 12/2007 určilo štyri školské obvody v meste Pezinku. Pre žiakov z Viničného bol určený obvod Základná škola s Materskou školou v Pezinku, Orešie 3.
   Nečakane dlhú diskusiu vyvolala žiadosť PŠC Pezinok o poskytnutie bezúročnej pôžičky na vybudovanie minifutbalového ihriska. Mesto Pezinok 11. júla 2007 podpísalo zmluvu o vzájomnej spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), na základe ktorej bolo dohodnuté financovanie miniihriska v areáli hlavného futbalového štadióna v Pezinku. Podľa zmluvy na jeho výstavbu prispeje SFZ sumou 750 tis., Mesto Pezinok 400 tis., PŠC Pezinok 254 tis. (zabezpečí od sponzorov). Keďže sa PŠC podarilo zabezpečiť len 100 tis. Sk, požiadal Mesto Pezinok o bezúročnú pôžičku 154 tis., ktorú chce splatiť do roka z prostriedkov grantu pre rok 2008 z rozpočtu Mesta Pezinka. Poslanci nakoniec žiadosť o pôžičku schválili.
   MsZ zobralo na vedomie informáciu o výsledku obchodnej súťaže na predaj domu a pozemku na ul. M. R. Štefánika č. 11. Víťaz ponúkol kúpnu cenu 8,1 mil. Sk.
   Najdôležitejším bodom rokovania bol návrh na skládkovanie tuhého komunálneho odpadu po 31. októbri 2007, kedy končí povolenie na ukladanie odpadov v Starej jame. Jediným ďalším možným riešením je vývoz odpadu na okolité skládky (Senec, Dubová, Trnava, Stupava, Bratislava, Zohor, Pusté Sady). Rozhodujúcim pri výbere prevádzkovateľa skládky, kde sa bude odpad z Pezinka vyvážať, bude cena za uskladnenie odpadu a dopravná vzdialenosť. Poslanci rozhodli, že do realizovania súťaže sa bude TKO vyvážať na skládku v Dubovej.
   Pri prerokúvaní informatívnej správy o prácach na rekonštrukcii budovy na Radničnom nám. č. 9 sa niektorí poslanci pozastavili nad navyšovaním pôvodnej ceny (48,7 mil. Sk), ktorá bola rozhodujúca pri výbere dodávateľa prác. Nárast investičných nákladov v rozsahu 2,9 mil. bude na izolácie objektu a úpravu podláh a okien. 
(mo)