Spomíname

August 2007 / Prečítané 2244 krát
Tak tíško odišla duša Tvoja, zavrela si oči, srdce prestalo biť
, aj keď si tak veľmi s nami tu chcela žiť.
Dňa 11. 7. 2007 uplynul smutný rok, čo nás navždy opustila naša drahá dcéra, manželka, matka a sestra
 Ľudmila ORAVCOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
S úctou, láskou a smútkom v srdci spomína celá smútiaca rodina.
 
  13. júl je najsmutnejším dňom nášho života.
Pripomíname si prvé výročie úmrtia
 Ivana PÄTOPRSTÉHO,
ktorý nás opustil v ďalekej cudzine. Veľmi nám chýbaš!
S láskou a hlbokým zármutkom v srdci na teba vzpomínajú matka, manželka, dcéra, syn, brat, sestra s rodinami, príbuzní a priatelia.
Dňa 26. 7. 2007 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
 Michal KOSŤ.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a venujú mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Ružena, syn Marián,
dcéra Zlatica a syn Michal s rodinami.
 
  Odišiel si navždy, niet Ťa medzi nami,
 v našich srdciach žiješ stále s nami.
 Nič viac Ti už nemôžeme dať,
 len kyticu kvetov na hrob a spomínať.

Dňa 29. 7. 2007 sme si pripomenuli nedožité 23. narodeniny
 nášho syna a vnuka
Jarka HREBÍČKA.
S láskou a úctou spomínajú otec, babka, strýko a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali a mali radi venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Mala som vás všetkých rada a chcela som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musela som vás opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 29. 8. 2007 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Estera NIMERFOLOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry Maja, Katarína, Júlia, Hela,
Estera s rodinami.
 
  Mal si nás všetkých rád a veľmi si chcel žiť. Nikto ti však v chorobe nedokázal pomôcť, tak si nás musel opustiť.
Dňa 30. 7. 2007 uplynulo 17 rokov čo nás po ťažkej chorobe navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
Gustáv ONDREJOVIČ.
S láskou na neho spomínajú manželka Anna,
dvaja synovia a dcéra s rodinami. Nezabúdame!
Dňa 10. 8. 2007 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka
Antona MICHELIČA.
S úctou spomínajú syn a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 19. 8. 2007 uplynul rok, čo nás opustila naša drahá mama, babka, sestra a švagriná
Anna TRETINOVÁ,
rod. Penáková.
Všetci, čo ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou a smútkom v srdci spomíname.
Odišiel si navždy, niet Ťa medzi nami,
 v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 16. 8. 2007 sme si pripomenuli nedožitých
70 rokov nášho drahého
Ernesta PETRAKOVIČA.
Spomína manželka, synovia Ernest a Peter s rodinami.
 
  Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť
 a my už len so spomienkou musíme žiť.
Dňa 12. 8. 2007 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila drahá manželka, mamička, babička, dcéra a sestra
Ľudmila NOSKOVIČOVÁ
z Viničného.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 14. 7. 2007 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka, prababka
Margita LEHOTOVÁ.
S bolesťou v srdci spomínajú synovia Ján a Jaroslav s rodinami.
 
  Odišla si náhle, nečakane, na rozlúčku nebol čas,
 tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Dňa 19. 8. 2007 uplynuli 3 roky, čo nás opustila
Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina a vnúčatá Dominika a Deniska.
Dňa 13. 8. 2007 uplynulo 18 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Juraj BALUCH.
Spomína manželka a deti.

 

  Dňa 29. augusta 2007 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil
Jaroslav ŠTEVO.
S láskou a úctou spomína manželka s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
Dňa 13. 8. 2007 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Viktora PROKOPA.
Spomínajú manželka, Peter, Lenka a vnučka Viki.

Ohodnoťte článok: