Carnuntum – Gerulata

August 2007 / Prečítané 1753 krát
   Mestskému múzeu v Pezinku sa v roku 2006 podarilo získať finančné prostriedky 2 897 540 Sk v rámci programu cezhraničnej spolupráce Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko – Slovenská republika, na realizáciu projektu Germánske osídlenie v priestore Bratislavskej brány, ako širšie hospodárske a sociálne zázemie Carnunta a Gerulaty.
   Základná myšlienka projektu spočíva v dvoch rovinách. Jednou je presná lokalizácia známych ako aj nových, v rámci projektu identifikovaných, archeologických lokalít v okresoch Pezinok, Bratislava a Senec pre potreby územných plánov miest a obcí. Druhou je získanie informácií o jednotlivých etapách, štruktúre a hustote osídlenia v spomínanej oblasti. Tieto majú význam najmä pre zvýšenie historického povedomia obyvateľov miest a obcí, ktorých sa projekt bezprostredne týka. V rámci doteraz zrealizovaných etáp projektu bola vypracovaná analýza už známych poznatkov o germánskom osídlení skúmanej oblasti. Na ňu nadviazala prvá – jarná fáza terénnych prieskumov, počas ktorej bolo napríklad len v chotári Slovenského Grobu zistených viac ako desať nových archeologických lokalít z rôznych historických období.
   V priebehu letných mesiacov prebehlo vyhodnocovanie získaného kovového, kamenného a keramického materiálu odbornou skupinou pracovníkov Archeologického múzea SNM v Bratislave, ktoré je tiež domácim partnerom projektu. Počas jesenných mesiacov bude projekt pokračovať ďalšou fázou terénnych prieskumov, spojených s presným lokalizovaním archeologických lokalít pomocou navigačného systému GPS. Na tejto časti projektu sa zúčastnia aj rakúski partneri z Archeologického parku Carnuntum, ktorý sa nachádza v mestečku Petronell v blízkosti slovenských hraníc. Projekt vyvrcholí v júni 2008 medzinárodnou odbornou konferenciou, ktorej súčasťou bude aj zborník príspevkov, vychádzajúcich z poznatkov, získaných v rámci projektu.
Pre obce a mestá z okresov Bratislava, Pezinok a Senec bude dôležitou informáciou ďalší výstup projektu – digitálna mapa s presnými údajmi o všetkých zistených archeologických lokalitách, nachádzajúcich sa v katastroch jednotlivých miest a obcí. Dúfame, že práve táto mapa bude dôležitým podkladom pre územnoplánovacie dokumentácie všetkých stavebných úradov a to najmä v súvislosti s rozsiahlou výstavbou v našom regióne.

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber, Mestské múzeum v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: