Výberové konanie

August 2007 / Prečítané 1656 krát
  MESTO PEZINOK - VÝBEROVÉ KONANIE
   Mesto Pezinok ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Centra voľného času,
Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok.

Kvalifikačné predpoklady:
l Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovená osobitným predpisom;
l Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe;
l Absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady;
l Riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady;
l Občianska bezúhonnosť;
l Vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Požadované doklady:
l Prihláška;
l Osobný dotazník;
l Profesijný životopis;
l Overené doklady o vzdelaní;
l Odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
l Vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

   Prihlášku s dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 7. 9. 2007 do 12.00 hod., s označením na obálke: „VÝBEROVÉ KONANIE – CVČ, Mladoboleslavská 3, Pezinok“, na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

Ohodnoťte článok: