Mesto má novú vedúcu finančného oddelenia

August 2007 / Prečítané 1795 krát
   Na základe výberového konania bola vybratá na pozíciu vedúcej finančného oddelenia Mestského úradu v Pezinku Ing. Janka Sandtnerová. Do funkcie nastúpila 1. júla tohto roku. Predtým pôsobila aj vo verejnej správe, posledne na ekonomickej pozícii v súkromnej spoločnosti.
   Po takmer dvoch mesiacoch vášho pôsobenia vo funkcii už ste sa zrejme oboznámili s pomermi na novom pracovisku, vnikáte do problémov, ktoré treba riešiť...
   – Áno, postupne sa oboznamujem s rozpočtom mesta, so všetkými finančnými tokmi, ktoré súvisia s činnosťou mestského úradu. Teraz sa spracúva a pripravuje pre ekonomickú komisiu, mestskú radu a potom do mestského zastupiteľstva informácia o stave a vývoji hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za prvý polrok. Po analýze príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu bude nutné vykonať zmenu rozpočtu formou rozpočtových opatrení.
   Už sa pripravuje aj rozpočet na budúci rok?
    – Samozrejme, začína sa príprava a tvorba mestského rozpočtu na rok 2008 a tak isto aj viacročného rozpočtu na roky 2008 až 2010. Vzhľadom na plánované zavedenie jednotnej meny euro, budú tieto rozpočty vyjadrené duálne.
   Predpokladajú sa v účtovníctve nejaké zmeny?
   – Od 1. januára 2008 by mal celý sektor verejnej správy prejsť na nový, akruálny systém účtovníctva. Je založený na medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor. Napĺňa sa tým projekt harmonizácie, ktorého cieľom je čo najviac priblížiť jednotlivé metodiky vykazovania. Prechod na akruálne účtovníctvo bude veľmi náročnou a zároveň aj zásadnou zmenou, ktorá zreálni vykazovanie hospodárenia samosprávy. Bude to obzvlášť významné, pretože mesto bude konsolidovať účtovníctvo všetkých subjektov, ktoré ovláda – vrátane dcérskych spoločností. Vedenie mesta, ale aj vonkajší pozorovatelia budú mať oveľa lepší prehľad o skutočnom hospodárení celého mesta.
(mo)

Ohodnoťte článok: