Kedy možno znížiť alebo odpustiť poplatok za komunálne odpady?

Júl 2007 / Prečítané 1600 krát
   Podľa § 56 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2007, ktoré 11. mája 2007 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, možno poplatok za komunálne odpady poplatníkovi znížiť alebo odpustiť v týchto prípadoch:
– ak sa v určenom období dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí a preukáže to príslušným dokladom;
– ak bol v určenom období neprítomný v meste z dôvodu výkonu vojenskej služby a preukáže to písomným potvrdením z vojenskej správy.
Mesto môže poplatok znížiť alebo odpustiť, ak sa poplatník preukáže zároveň dokladom o odbere elektrickej energie za užívanú nehnuteľnosť za posledné vyúčtovacie obdobie a kópiou platobného výmeru, ktorým mu bol vyrubený poplatok za odpady v mieste jeho trvalého alebo prechodného pobytu, resp. potvrdením správcu bytov o tom, že poplatník je platiteľom poplatku za odpad.
Písomnú žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku môže poplatník podať na mestskom úrade najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru na príslušný kalendárny rok. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. 

(Výňatok z VZN č. 6/2007)

Ohodnoťte článok: