Mesto Pezinok vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Júl 2007 / Prečítané 2285 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj budovy s pozemkom na ul. M. R. Štefánika č 11 v Pezinku.

   Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností (národná kultúrna pamiatka) v k.ú. Pezinok, zapísaných na liste vlastníctva č. 4234, konkrétne bytový dom, súpisné číslo 6, parcelné číslo 4977, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 493 m2.

Minimálna kúpna cena je stanovená 4 000 000 Sk.

   Vzor kúpnej zmluvy spolu s podmienkami súťaže si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk , vyzdvihnúť osobne na sekretariáte prednostu MsÚ (budova MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, 1. posch., č. dv. 3), prípadne si ich vyžiadať prostredníctvom e-mailovej pošty: msu@msupezinok.sk.
   Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach organizačných (aj obhliadky nehnuteľností) a právnych na: Mgr. Miroslava Šebestu, prednostu MsÚ v Pezinku, ktorý je organizátor súťaže, tel. č.: 033/6901 110, e-mail: sebesta.miroslav@msupezinok.sk , Mgr. Renatu Gottschallovú, vedúcu právneho oddelenia, tel. č.: 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk, resp. Ing. Patriciu Jauschovú, asistentku prednostu, tel. č.: 033/ 6901 111, e-mail: jauschova.patricia@msupezinok.sk.
   Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv), doručia navrhovatelia písomne, v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne do 5. 9. 2007 do 13.00. hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: ,,SÚŤAŽ – predaj budovy s pozemkom na ul. M. R. Štefánika č. 11 v Pezinku" NEOTVÁRAŤ!
   Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční dňa 5. 9. 2007 o 13.30 hod. v budove Mestského úradu v Pezinku, Radničné námestie č. 7, v zasadačke č. dv. 12, na 1. posch. (za prítomnosti navrhovateľov). Navrhovateľom bude výsledok oznámený priamo na vyhodnotení súťaže dňa 5. 9. 2007 (ak sa osobne zúčastnia) a písomne bude výsledok vyhodnotenia odoslaný všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu.
   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
 

Ohodnoťte článok: