Klub dôchodcov v Grinave

Jún 2007 / Prečítané 4441 krát
   Snahou našej spoločnosti je skvalitniť život starým ľuďom, zabezpečiť ekonomickú a sociálnu istotu, ako aj nerušené spokojné starnutie i starobu do najvyššieho veku. Starí ľudia tvoria v našej spoločnosti skupinu ľudí, s ktorou sa musí rátať. Vytvorili hodnoty pre seba i ostatných. Môžem iba súhlasiť s názorom, že občania tretieho veku sú s malými deťmi najviac zraniteľnou skupinou obyvateľov. Preto je dobré, že sociálna starostlivosť je jedným zo základných podsystémov dnešného sociálneho zabezpečenia. Na základe toho sú vytvorené aj kluby dôchodcov. Dá sa povedať, že skoro všetky obce a mestá majú vytvorené kluby dôchodcov. Do roku 1990 ich financoval štát a mnohé menšie obce tieto kluby zrušili pre nedostatok finančných prostriedkov. Našťastie v našom meste sa také niečo nestalo. Preto chcem aj ja predstaviť všetkým Pezinčanom náš klub dôchodcov Grinava od jeho vzniku.
   Klub dôchodcov v Grinave vznikol v roku 1983. Niekoľko obetavých občanov v dôchodkovom veku sa spojilo a vytvorilo klub dôchodcov, ktorého vedúcou sa stala Grácia Maceková. Klub sa zameral hlavne na pomoc starým občanom, a to najmä v poskytovaní stravovania, čo bolo zabezpečené vývarovňou. Samozrejme, že sa aj pravidelne stretávali na akciách, ako MDŽ, Úcta k starším, fašiangové posedenie, vianočné posedenie pri stromčeku a iné.
   V roku 1988 prevzal funkciu vedúceho klubu Rudolf Čechovič. Členská základňa klubu sa zvýšila, začali sa robiť zájazdy po Slovensku, ale aj na Moravu. Samozrejme, že nechýbali ani kultúrne podujatia, či už divadelné alebo estrádne predstavenia. Vtedajší klub sídlil v materskej škole, priestory boli stiesnené, ale stretnutia boli vždy srdečné a družné. Vedúcemu sa podarilo viesť klub k spokojnosti všetkých členov. Podarilo sa nadviazať i družbu s Klubom dôchodcov z Bodíc, ktorá prispela k utuženiu vzájomného priateľstva a výmene skúseností.
Členovia výboru klubu   Od roku 2000 prevzal funkciu vedúceho klubu Eduard Tomašovič, vedúcou samosprávy sa stala Elena Krajčovičová. Klub pracoval na základe plánu práce. Nakoľko nebolo možné robiť väčšie akcie v interiéroch, stretávali sa na výletoch alebo kultúrnych podujatiach.
   Niektoré zájazdy boli poznávacieho charakteru, napríklad do Ostrihomu, Banskej Bystrice, Brezna, do Oravského Podzámku, Rajeckej Lesnej, Vysokých Tatier, taktiež do slovenských ľadových jaskýň a za ďalšími krásami na Slovensku a v susedných krajinách.
   V nasledujúcich rokoch nastal problém s priestormi klubu. V stiesnených priestoroch materskej školy bola dočasne nasťahovaná i knižnica (kde bola aj dychová hudba Grinavanka), preto sa vedúci klubu E. Tomašovič s E. Krajčovičovou snažili vybaviť na MsÚ nové priestory. To sa nakoniec aj podarilo. Veľkú zásluhu na tom mali – bývalý primátor Ing. Ivan Pessel, vtedajší viceprimátor Mgr. Oliver Solga a poslanci za Grinavu. Pre grinavských dôchodcov bola postavená nová budova, ktorá sa používa ako Integrovaný klub. Vedúcim je Ladislav Šmahovský. Stavba bola daná do užívania v marci 2001. Hoci priestory klubu sú svojou veľkosťou stále nedostačujúce, tieto sú krásne a vhodné na naše podujatia. Je tu možné robiť napríklad výstavky ručných prác, výstavky ovocia a zeleniny, Anna bál, fašiangové podujatia a iné.
   V roku 2002 sa vedúcou klubu stala PhDr. Zita Joklová, ktorá je súčasne aj vedúcou samosprávy klubu. Do samosprávy boli zvolení mladší dôchodcovia, ktorí boli ochotní pustiť sa aj do náročnejších akcií. Vďaka MsÚ máme zariadenie klubu, vďační sme našim sponzorom, hlavne Podielnickému vinohradníckemu družstvu, p. Vachovi a ďalším sponzorom, ktorí nám pomáhajú.
varenie v klube   Začali sme organizovať podujatia s dychovou hudbou Grinavanka, napríklad guláš party. Dvakrát do roka, na jar a na jeseň, pripravujeme gastronomické dni, o ktoré majú záujem ženy i muži. Každý rok organizujeme týždennú rekreáciu s príspevkom od CK Sorea, v roku 2005 sa nám podarilo zabezpečiť dva autobusy, tak sme mali možnosť zobrať členov klubu dôchodcov aj z mestskej časti Pezinka. Veľký úspech mala degustácia domácich vín alebo viazanie adventných vencov, na tieto podujatia sme pozvali odborníkov z tejto oblasti. Nakoľko máme v klube aj záujemcov o šport a cvičenie, tak pravidelne organizujeme cvičenie pre seniorky. K tomuto patrí aj kúpanie, každý mesiac chodíme do Čalova.
   Pravidelne máme zdravotné prednášky, na rôzne témy nám prednáša MUDr. Matusová, na záver je vždy diskusia. Sociálny odbor MsÚ nám veľakrát pripravil prekrásne kultúrne podujatia, ktoré mali u našich členov veľmi kladný ohlas.
   Nezabudnuteľný zážitok mali naši dôchodcovia z návštevy Mestského múzea v Pezinku. Históriu mesta a archeologické nálezy pochádzajúce z jeho územia, nám predstavil Peter Wittgrúber. Navštívili sme tiež Mestskú vínotéku, kde sme ochutnali vína s ktorými nás oboznámila Anna Hanúsková.
   Veľkú popularitu medzi členmi majú spoločenské klubové akcie, ako sú fašiangové posedenie, vianočné posedenie, deň matiek alebo úcta k starším. Zúčastňuje sa na nich stále viac dôchodcov. Spoločne si pripomíname významné životné jubileá našich spoluobčanov – dôchodcov, kde im s kvetinkou a malou pozornosťou zablahoželáme.
   Máme takých členov, ktorí sú imobilní, aspoň raz do roka ich navštívime. Klub dôchodcov je otvorený trikrát do týždňa. V pondelok muži hrajú karty a ženy čítajú alebo pozerajú televíziu. V stredu mávame akcie alebo výborovú schôdzu, a vo štvrtok pravidelne cvičia seniorky.
   Grinavský klub má 186 členov, čo je z 1300 obyvateľov dosť. Teší nás, keď sú naši členovia spokojní, vtedy vieme, že naše úsilie nie je zbytočné.
PhDr. Zita Joklová, vedúca KD – Grinava
 

Samospráva klubu
Sídlo klubu: Orešie – Grinava, tel. 033/641 1049, 0903 305 945
Vedúca klubu: PhDr. Zita Joklová
Členovia výboru klubu: Zita Filková, Aurélia Čapčeková, Oľga Cipárová, Jozefína Tállová, Zita Horinková, Anton Filko, Matej Chrappa, Ladislav Šmahovský
 

Ohodnoťte článok: