Spomíname

Jún 2007 / Prečítané 2654 krát
Dňa 28. 4. 2007 sme si pripomenuli nedožité 60. narodeniny a 3. 6. 2007 4. výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Jozefa ŠEDIVÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S úctou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 8. 5. 2007 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia
nášho brata, švagra a strýka
Jaroslava ČECHA.
S tichou spomienkou na neho nezabudli
dvaja bratia a sestra s rodinou.
Tak tíško odišla duša Tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja.

Dňa 14. 5. 2007 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Milan MOJŽIŠ.
Tiež sme si pripomenuli 6. 5. 2007 jeho nedožité 60. narodeniny.
S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéra s manželom a vnúčik Tomáško, tiež sestra a brat s rodinami.
 
  Už 30 rokov uplynulo 1. júna 2007, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka
Rozália PTÁKOVÁ z Pezinka.
Stálou spomienkou na jej lásku a dobrotu spomína vnučka Ruženka. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku spolu s nami. Syn Jozef s manželkou Monikou s deťmi a ich rodinami, dcéry Mária, Milka s rodinami, nevesta Bernardeta s rodinou.
Dňa 1. 6. 2007 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia našej drahej
Márie BUČEKOVEJ.
Spomienka v našich srdciach navždy zostane. S úctou a láskou spomínajú Eva, Ľubko a Petra.
 
  Dňa 8. 7. 2007 si pripomenieme nedožitých 80 rokov nášho drahého otca, dedka, brata
Štefana VIRGOVIČA.
Smútiaca rodina.
Dňa 5. júna 2007 sme si pripomenuli 26. výročie smrti nášho otca
Michala KILHOFA
a dňa 12. decembra 2006 sme si pripomenuli 37. výročie úmrtia našej mamy
Alžbety KILHOFOVEJ.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. Spomínajú dcéra Mária s manželom,
nevesta Štefka a vnúčatá s rodinami.
Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti priať,
modlitbu tichú a s bolesťou v srdci na teba spomínať.

Dňa 13. júna 2007 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia a zároveň si 21. 8. 2007 pripomenieme nedožité 60. narodeniny nášho brata
Štefana CAGANA.
S láskou spomínajú sestry Marika s manželom Jozefom
a Ľudmila Táborová s rodinou.
 
  Dňa 1. 7. 2007 uplynie smutný rok odkedy nás náhle opustil náš drahý manžel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli,
ďakuje manželka s rodinou.
Zavrel si oči, srdce prestalo biť, aj keď si chcel s nami tu žiť.
Dňa 17. 6. 2007 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
Štefan GREGUŠ
z Pezinka.
S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.
 
  Dňa 30. júna uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
drahý manžel a otec
Emil POĽANSKÝ.
S láskou a úctou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka Bohumila,
dcéra Silvia a synovia Juraj a Ján s rodinami.
Dňa 15. júna 2007 uplynuli 2 roky odvtedy čo nás navždy opustila naša drahá mamička, manželka a stará mama, vzácna priateľka a skvelá učiteľka
PaedDr. Mária LIPÁROVÁ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku. Manžel a deti s rodinami.
 

Ohodnoťte článok: